اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 02:06:48 +0330fa كاهش 35درصدی اختلاف های كارگران و كارفرمایان در محیط های كارگری خوزستان http://www.otaghnews.com/news/337970/%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-35%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 29 Apr 16 23:59:03 +0430 كاهش 35درصدی اختلاف های كارگران و كارفرمایان در محیط های كارگری خوزستان
مدیركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی خوزستان از كاهش 35درصدی اختلاف های كارگران و كارفرمایان در محیط های كارگری استان در سال 1394 در مقایسه با سال ماقبل آن خبر داد.

]]>