اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 19 Jul 24 23:13:10 +0430fa نتیجه مرحله دوم انتخابات در سه حوزه انتخابیه استان مركزی اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/338030/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sat, 30 Apr 16 10:34:02 +0430 نتیجه مرحله دوم انتخابات در سه حوزه انتخابیه استان مركزی اعلام شد
رئیس ستاد انتخابات استان مركزی نتیجه مرحله دوم انتخابات مجلس دهم درسه حوزه انتخابیه این استان را اعلام كرد.

]]>