اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:08:53 +0330fa هشداردرباره طغیان آفت درباغات سردسیری http://www.otaghnews.com/news/338124/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C Sat, 30 Apr 16 16:20:03 +0430 هشداردرباره طغیان آفت درباغات سردسیری
سازمان حفظ نباتات درباره طغیان بیماری‌های درختان در مناطق سردسیری کشور هشدار داد و از باغداران خواست برای آغاز مبارزه با این بیماری‌ها آماده باشند.

]]>