اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 17:25:19 +0330fa توافق ساخت نیروگاه حرارتی در ایران و همکاری فضایی تهران و مسکو http://www.otaghnews.com/news/362225/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88 Sun, 31 Jul 16 01:45:03 +0430 توافق ساخت نیروگاه حرارتی در ایران و همکاری فضایی تهران و مسکو
در مذاکرات محمود واعظی و الکساندر نوواک رییسان ایرانی و روسی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در مسکو، برنامه نهایی شده ساخت چهار نیروگاه حرارتی در ایران و همچنین افق همکاری در عرصه های فضایی-ماهواره ای و نفتی اعلام شد.

]]>