اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 17:23:24 +0430fa برنامه ششم توسعه به فرهنگ توجه جدي دارد http://www.otaghnews.com/news/338184/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 30 Apr 16 19:45:02 +0430 برنامه ششم توسعه به فرهنگ توجه جدي دارد
معاون پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: دربرنامه ششم توسعه ارتفا فرهنگي جامعه در شش محور مورد توجه جدي قرار گرفته است.

]]>