اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:31:58 +0330fa ایران آماده توسعه همكاری ها با اتحادیه اروپا است http://www.otaghnews.com/news/338203/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 30 Apr 16 20:38:02 +0430 ایران آماده توسعه همكاری ها با اتحادیه اروپا است
رییس جمهوری گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه و تعمیق همكاری ها با كشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله بلژیك در روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی است.

]]>