اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:38:10 +0330fa اولاند: عاملان آتش سوزی مسجد كُرس به سرعت شناسایی شوند http://www.otaghnews.com/news/338465/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%3A-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 01 May 16 15:04:03 +0430 اولاند: عاملان آتش سوزی مسجد كُرس به سرعت شناسایی شوند
«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در واكنش به آتش سوزی مسجد شهر «آژاكسیو» در جزیره «كرس» فرانسه، ضمن اعلام همبستگی با مسلمانان این منطقه، دستور داد: عاملان این حادثه به سرعت شناسایی و درصورت عمدی بودن، مجازات شوند.

]]>