اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:51:23 +0330fa محموله نفت ایران در آستانه تحویل به دو پالایشگاه اروپایی http://www.otaghnews.com/news/338773/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 02 May 16 12:52:01 +0430 محموله نفت ایران در آستانه تحویل به دو پالایشگاه اروپایی
دو پالایشگاه نفت اروپایی در آستانه دریافت اولین محموله نفت خام ایران پس از رفع تحریم ها هستند.

]]>