اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 17:35:04 +0330fa ۱۰ مکان برای ماجراجویی در آمریکا http://www.otaghnews.com/news/338791/%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 02 May 16 10:41:04 +0430 ۱۰ مکان برای ماجراجویی در آمریکا
آمریکا در منطقه‌ی جغرافیایی بی‌نظیری قرارگرفته است که آن را به یکی از جذاب‌ترین کشورهای دنیا تبدیل می‌کند. از آبشارها و دریاچه‌ها گرفته تا دره‌های وسیع، بیابان‌های بکر، آتش‌فشان، غارها یا جنگل‌های سرسبز، طبیعتی حیرت‌انگیز را رقم می‌زنند.

]]>