اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:08:38 +0330fa تولید آب‌معدنی هزینه‌بر و کم‌سود http://www.otaghnews.com/news/338811/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%AF Fri, 20 May 16 09:40:02 +0430 تولید آب‌معدنی هزینه‌بر و کم‌سود
«آب معدنی» باید بدون هیچ‌گونه تغییری به‌طور مستقیم از منبع تولید شده و پس از انجام آزمون‌های کنترل کیفیت شیمیایی و میکروبی به داخل ظرف بسته‌بندی انتقال یابد.

]]>