اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:58:12 +0330fa كشف 203 كیلوگرم تریاك در كرج http://www.otaghnews.com/news/338852/%D9%83%D8%B4%D9%81-203-%D9%83%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%AC Mon, 02 May 16 16:19:03 +0430 كشف 203 كیلوگرم تریاك در كرج
رئیس پلیس البرز ازكشف 203 كیلوگرم مواد مخدر تریاك درشهرستان كرج دراین استان خبرداد.

]]>