اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:10:37 +0330fa درگیری لفظی بازیکنان قبل از داربی لندن http://www.otaghnews.com/news/339086/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86- Tue, 03 May 16 07:28:02 +0430 درگیری لفظی بازیکنان قبل از داربی لندن
بازیکنان تاتنهام از جمله موسی دمبله به مصاحبه‌های روزهای اخیر بازیکنان چلسی واکنش نشان دادند.

]]>