اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:04:33 +0330fa کارگاه آموزشی مربیگری اسلالوم با تدریس مربی فرانسوی http://www.otaghnews.com/news/345145/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C- Tue, 24 May 16 08:50:02 +0430 کارگاه آموزشی مربیگری اسلالوم با تدریس مربی فرانسوی
مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی مربیگری اسلالوم نوجوانان با حضور خسرو ابراهیمی نائب رئیس فدراسیون قایقرانی در دریاچه آزادی برگزار شد.

]]>
دعوت فدراسیون جهانی از بانوی قایقران ایران http://www.otaghnews.com/news/339097/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Tue, 03 May 16 10:49:02 +0430 دعوت فدراسیون جهانی از بانوی قایقران ایران
قایقران ایران به کاپ جهانی فرانسه دعوت شد.

]]>