اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:17:33 +0330fa نماينده بان كي مون خواستاربازگشت نمايندگان دولت مخلوع يمن برسر ميزمذاكرات شد http://www.otaghnews.com/news/339122/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Tue, 03 May 16 12:03:02 +0430 نماينده بان كي مون خواستاربازگشت نمايندگان دولت مخلوع يمن برسر ميزمذاكرات شد
نماينده دبيركل سازمان ملل در بيانيه اي با اشاره به اين كه دليل انصراف نمايندگان دولت مخلوع يمن از ادامه گفتگوهاي صلح را درك مي كند از اين نمايندگان خواست تا با نشان دادن حسن نيت بيشتر به اين گفتگوها ادامه دهند.

]]>