اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:49:19 +0330fa محدودیت ترافیكی در جاده كرج چالوس http://www.otaghnews.com/news/339157/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%83%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3 Tue, 03 May 16 14:17:02 +0430 محدودیت ترافیكی در جاده كرج چالوس
رئیس پلیس راه البرز از اعمال محدودیت ترافیكی پایان هفته در جاده كرج - چالوس در این استان خبرداد.

]]>