اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:01:11 +0330fa انتشار عكس جسد بن لادن ممكن است رسوايي بين المللي ايجاد كند http://www.otaghnews.com/news/339278/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%86%D8%AF Tue, 03 May 16 21:49:02 +0430 انتشار عكس جسد بن لادن ممكن است رسوايي بين المللي ايجاد كند
يكي از سربازان نيروهاي ويژه آمريكا كه در قتل اسامه بن لادن سركرده سابق القاعده شركت داشت، دليل اصلي چاپ نشدن تصويري از جسد وي را بروز يك «رسوايي بين المللي» عنوان كرد.

]]>