اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:16:07 +0330fa حمله نكردن دشمن به ايران از سر دلسوزي و اردات به مردم ايران نيست http://www.otaghnews.com/news/339305/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA Tue, 03 May 16 23:21:03 +0430 حمله نكردن دشمن به ايران از سر دلسوزي و اردات به مردم ايران نيست
معاون تربيت و آموزش عقيدتي سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت : حمله نكردن دشمن به جمهوري اسلامي از سر دلسوزي و اردات به مردم ايران نيست بلكه از سر ترس است ، دشمن به خوبي مي داند اگر مرتكب خطاي نظامي شود در كمترين زمان منافع آمريكا در سراسر دنيا به مخا

]]>