اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:45:52 +0330fa ۱۵۰ هزار زن زنجانی فاقد بیمه هستند http://www.otaghnews.com/news/339348/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 04 May 16 01:34:03 +0430 ۱۵۰ هزار زن زنجانی فاقد بیمه هستند
مدیرکل تامین اجتماعی زنجان با بیان اینکه در استان ۱۵۰ هزار زن خانه دار فاقد بیمه وجود دارد، گفت: زنان خانه‌دار با داشتن ۲۰ سال سابقه می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.

]]>