اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 02:06:05 +0330fa درخواست شناگر محروم کره جنوبی برای شرکت در بازی‌های المپیک http://www.otaghnews.com/news/339423/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9- Wed, 04 May 16 05:32:03 +0430 درخواست شناگر محروم کره جنوبی برای شرکت در بازی‌های المپیک
پارک تائه هان که به دلیل مصرف تستسترون محروم شده بود از کمیته‌ المپیک کره درخواست کرد از خطای او چشم پوشی کنند تا بتواند در المپیک ریو شرکت کند.

]]>