اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:05:11 +0330fa آرژانتین رکورد صدور بازیکن را شکست http://www.otaghnews.com/news/339435/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA Wed, 04 May 16 06:18:02 +0430 آرژانتین رکورد صدور بازیکن را شکست
حدود 2 هزار بازیکن آرژانتینی در تیم‌های خارجی پا به توپ هستند.

]]>