اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:41:36 +0330fa تعلل مجريان در اجراي قانون تشكل‌هاي موازي http://www.otaghnews.com/news/339485/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A Wed, 04 May 16 09:07:02 +0430 تعلل مجريان در اجراي قانون تشكل‌هاي موازي
همه تشكل‌ها مي‌توانند در بهبود فضاي كسب و كار اثرگذار باشند. در حقيقت تشكل‌ها واسطه مردم و دولت هستند، مردمي كه اعضاي همين تشكل‌ها را تشكيل مي‌دهند.

]]>