اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:32:33 +0330fa منطقه 15؛ سومین منطقه تهران به لحاظ بعد جمعیت http://www.otaghnews.com/news/339723/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-15%D8%9B-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA Wed, 04 May 16 19:54:02 +0430 منطقه 15؛ سومین منطقه تهران به لحاظ بعد جمعیت
نظارت ستادی از منطقه 15 شهرداری تهران با حضور معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، شهردار منطقه 15، مدیران واحدهای تابعه معاونت برنامه ریزی، شهرداران نواحی و معاونین شهرداری منطقه 15 و روسای ادارات تابعه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه برگزار

]]>