اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:03:52 +0330fa مسعود مصدق‌پور قهرمان شطرنج سریع جوانان آسیا شد http://www.otaghnews.com/news/339800/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF Thu, 05 May 16 00:09:02 +0430 مسعود مصدق‌پور قهرمان شطرنج سریع جوانان آسیا شد
مسابقات شطرنج سریع جوانان آسیا با قهرمانی استاد بین المللی مسعود مصدق پور به پایان رسید.

]]>