اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:13:40 +0330fa صدور ویزا برای سفر به نخجوان لغو می‌شود http://www.otaghnews.com/news/339857/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 05 May 16 10:54:02 +0430 صدور ویزا برای سفر به نخجوان لغو می‌شود
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت: تا سه ماه آینده صدور ویزا برای سفر به نخجوان لغو می شود.

]]>