اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 02:03:29 +0330fa نمایشگاه شهر فرنگ در خانه گردشگری یزد http://www.otaghnews.com/news/340294/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF- Sat, 07 May 16 13:10:55 +0430 نمایشگاه شهر فرنگ در خانه گردشگری یزد
نمایشگاهی با رویکرد نوستالژیک با عنوان «شهر فرنگ» از سوی انجمن علمی مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد در محل خانه گردشگری یزد برپا شده است.

]]>