اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:04:24 +0330fa فرامین رهبری در دستور کار پلیس آگاهی http://www.otaghnews.com/news/340322/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Sat, 07 May 16 19:55:03 +0430 فرامین رهبری در دستور کار پلیس آگاهی
جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا، دو موضوع مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره استرداد اموال مسروقه و مبارزه با شبکه های قاچاق را اولویت پلیس آگاهی برشمرد.

]]>