اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:47:48 +0330fa بازارهاي روسيه و قفقاز جزو بازارهاي هدف صادركنندگان استاني قرار گيرند http://www.otaghnews.com/news/340678/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AF Sun, 08 May 16 18:32:02 +0430 بازارهاي روسيه و قفقاز جزو بازارهاي هدف صادركنندگان استاني قرار گيرند
استاندار آذربايجان شرقي با تاكيد بر ضرورت افزايش سهم صادرات استان گفت: بازارهاي روسيه و قفقاز بايد جزو بازارهاي هدف صادركنندگان قرار گيرد و تاجران براي ورود به اين بازارها اقدام كنند.

]]>