اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:44:06 +0330fa تغییر شرط فارغ‌التحصیلی دانشجویان پزشکی عمومی http://www.otaghnews.com/news/340807/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C- Mon, 09 May 16 09:10:03 +0430 تغییر شرط فارغ‌التحصیلی دانشجویان پزشکی عمومی
دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، با بیان اینکه شرط فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی عمومی تغییر می کند.

]]>