اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:31:59 +0330fa دختران فوتسالیست سوم شدند http://www.otaghnews.com/news/341152/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF- Tue, 10 May 16 03:45:03 +0430 دختران فوتسالیست سوم شدند
ملی پوشان کشورمان در تورنمنت چهارجانبه روسیه با پیروزی برابر لهستان، عنوان سوم را کسب کردند.

]]>