اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:24:16 +0330fa دیدار وزیر ورزش با رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های ناشنوایان http://www.otaghnews.com/news/341170/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86- Tue, 10 May 16 05:07:02 +0430 دیدار وزیر ورزش با رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های ناشنوایان
وزیر ورزش و جوانان گفت: ما در ایران زمینه خوبی برای برگزاری مسابقات جهانی داریم و آماده ایم تجربیاتمان را به کشورهای دیگر انتقال دهیم و همچنین از تجربیات سایر کشور ها استفاده کنیم.

]]>