اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:44:11 +0330fa وقتی برود می فهمید چه کسی را از دست داده اید http://www.otaghnews.com/news/341177/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF- Tue, 10 May 16 05:40:02 +0430 وقتی برود می فهمید چه کسی را از دست داده اید
سرمربی پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ به دفاع از پپ گواردیولا پرداخته و وی را کسی برشمرده که به ارتقای سطح فوتبال این تیم کمک کرده است.

]]>