اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 02:04:58 +0330fa از خودتان خجالت بکشید،‌ اگر عاج دارید! http://www.otaghnews.com/news/341400/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%8C%E2%80%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%21 Tue, 10 May 16 15:16:22 +0430 از خودتان خجالت بکشید،‌ اگر عاج دارید!
با این که علم ثابت کرده است که «عاج فیل» چیزی به غیر از همان ترکیب ناخن‌های بدن انسان نیست،‌ اما هنوز آدم‌هایی هستند که عاج فیل و شاخ کرگدن را با آیین و مراسم ویژه در هاون می‌سایند و گردش را برای افزایش توان جنسی و درمان سرطان‌های مردانه استفاده می‌کنند،

]]>