اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:16:41 +0330fa فرمانده یگان تکاوری نیروی دریایی سپاه به یاران شهیدش پیوست http://www.otaghnews.com/news/341635/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA Wed, 11 May 16 12:11:32 +0430 فرمانده یگان تکاوری نیروی دریایی سپاه به یاران شهیدش پیوست
سردار محمد ناظری فرمانده یگان تکاوری نیروی دریایی سپاه بامداد امروز در حین انجام مأموریت به یاران شهیدش پیوست.

]]>