اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:49:44 +0330fa حمایت IOC از تتوی حلقه‌های المپیک بر روی بدن ورزشکاران http://www.otaghnews.com/news/341778/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-IOC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86- Wed, 11 May 16 22:19:03 +0430 حمایت IOC از تتوی حلقه‌های المپیک بر روی بدن ورزشکاران
کمیته‌ بین‌المللی المپیک از تتوی حلقه‌های المپیک بر روی بدن ورزشکاران حمایت کرد.

]]>