اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:19:19 +0330fa از لیست لوزانو برای المپیک حمایت می کنم http://www.otaghnews.com/news/359808/%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85 Sun, 17 Jul 16 16:15:03 +0430 از لیست لوزانو برای المپیک حمایت می کنم
رئیس فدراسیون والیبال گفت: از برنامه و تصمیم های لوزانو و کادر فنی قاطعانه حمایت می کنیم و باید با همدلی زمینه موفقیت در المپیک را فرآهم کنیم.

]]>
محمدرضا داورزنی: پیروزی مقابل هم لهستان و هم ونزوئلا سخت است http://www.otaghnews.com/news/348327/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C%3A-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 04 Jun 16 02:43:02 +0430 محمدرضا داورزنی: پیروزی مقابل هم لهستان و هم ونزوئلا سخت است
رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه ریو را بغل گوش خودمان می بینیم، گفت: البته انتظار پیروزی در هر دو بازی آینده سخت است اما قول می دهیم در یک بازی برنده شده و سهمیه المپیک را قطعی کنیم.

]]>
در والیبال نگاه جنسیتی نداریم http://www.otaghnews.com/news/342014/%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85- Thu, 12 May 16 22:04:02 +0430 در والیبال نگاه جنسیتی نداریم
رئیس فدراسیون والیبال گفت: برای رشد و توسعه والیبال بانوان از هیج کمکی دریغ نمی کنیم زیرا در این رشته ورزشی نگاه جنسیتی نداریم.

]]>
نباید فقط به حضور در بین هشت تیم برتر جهان دل‌خوش باشیم http://www.otaghnews.com/news/341783/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85- Wed, 11 May 16 22:38:03 +0430 نباید فقط به حضور در بین هشت تیم برتر جهان دل‌خوش باشیم
رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه نباید دلمان خوش به این باشد که والیبال ایران در زمره هشت تیم برتر جهان است، گفت: باید همواره با سختی ها و کمبود ها مبارزه کرد تا وضعیت بهتر شود.

]]>