اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 17 Nov 18 14:03:38 +0330fa دشمنان در حال استقرار در افغانستان هستند http://www.otaghnews.com/news/376916/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Fri, 21 Oct 16 19:20:07 +0330 دشمنان در حال استقرار در افغانستان هستند
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: هر چند امروز دشمنان در افغانستان در حال استقرار هستند ولی مرزهای کشورمان با آمادگی بالای نیروهای مسلح در امنیت کامل قرار دارند.

]]>