اتاق خبر-اصلی http://www.otaghnews.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sun, 17 Feb 19 20:59:44 +0330fa اتاق بازرگانی باید سیاست درهای باز را به کار ببندد http://www.otaghnews.com/news/423132/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AF Sat, 16 Feb 19 17:06:58 +0330 اتاق بازرگانی باید سیاست درهای باز را به کار ببندد
جمشید عدالتیان کاندیدای انتخابات نهمین دوره اتاق تهران، از اعضای اتاق خواست مطالبه گر باشند درفعالیت های اتاق همکاری داشته باشند و گفت: اتاق بازرگانی باید سیاست درهای باز را به کار ببندد زیرا بدون مشارکت و همراهی تمامی اعضا اتاق این تشکل راه به جایی نمی ب

]]>
حمایت اتاق های بازرگانی از سازمان تعزیرات حکومتی خود زنی بود http://www.otaghnews.com/news/423131/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sat, 16 Feb 19 16:34:16 +0330 حمایت اتاق های بازرگانی از سازمان تعزیرات حکومتی خود زنی بود
احمد فرخی حاجی آباد کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقداست حمایت اتاق های بازرگانی از سازمان تعزیرات حکومتی خود زنی بود تا حمایت از قانون و برای برون رفت از بحران محتاج سیاست زدایی هستیم .

]]>
درصد قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی ترجیح می دهند منافع کوتاه مدت را دنبال نمایند http://www.otaghnews.com/news/422980/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF Wed, 13 Feb 19 12:29:02 +0330 درصد قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی ترجیح می دهند منافع کوتاه مدت را دنبال نمایند
سید مهدی مدنی بجستانی کاندیدای اتاق بازرگانی مشهد اعلام کرد:نه تنها دولت نقش بخش‌خصوصی را در اقتصاد کمررنگ می‌بیند، بلکه بخش‌خصوصی ترجیح می‌دهد منافع کوتاه مدت را دنبال نماید و عدم نگاه بلند مدت به اقتصاد از سوی فعالان بخش‌خصوصی به این مسئله دامن می‌زند.

]]>
مراعات دولت از سوی اتاق هشتم کاملا مشهود بود http://www.otaghnews.com/news/422978/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 13 Feb 19 12:14:11 +0330 مراعات دولت از سوی اتاق هشتم کاملا مشهود بود
علی امین کاندیدای انتخابات اتاق‌ تهران اعلام کرد: در اوایل شروع فعالیت هیات نمایندگان دوره هشتم، کاملا مشهود بود که مراعات دولت را می کنند، در مجموع اتاق اختیارات قانونی چندانی ندارد و تا زمانی که حرفش برش نداشته باشد فعالیت این تشکل تاثیر گذار نخواهد بود

]]>
تشکل ها باید در ساختار اتاق نهایت هم افزایی را داشته باشند http://www.otaghnews.com/news/422694/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Wed, 06 Feb 19 14:48:20 +0330 تشکل ها باید در ساختار اتاق نهایت هم افزایی را داشته باشند
فرهنگ رضایی سمیع کاندیدای انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌ بازرگانی تهران گفت: هرتشکلی حتی زمانی که با هم در تضاد منافع هستند در ساختار اتاق باید به نهایت هم افزایی برسند تا باعث افزایش قدرت اتاق شود.

]]>
پیمانکاران چراغ خاموش شده و پروژه ندارند http://www.otaghnews.com/news/422550/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Sun, 03 Feb 19 15:53:09 +0330 پیمانکاران چراغ خاموش شده و پروژه ندارند
رویا دهقانی کاندیدای انتخابات اتاق تهران از مشکلات عدیده بخش پیمانکاری همچون به رسمیت نشناختن این فعالین به عنوان تولید کننده و برخورداری از مزایای آن خبر داد و گفت: پیمانکاران چراغ خاموش شده و پروژه ندارند در حالیکه پیمانکارن بازوی اجرائی بخش تولید هستند

]]>
اتاق هشتم در انجام وظایف خود مراعات دولت را می کرد http://www.otaghnews.com/news/422548/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 03 Feb 19 14:10:46 +0330 اتاق هشتم در انجام وظایف خود مراعات دولت را می کرد
حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران درخصوص عملکرد اتاق در دوره هشتم گفت: اتاق هشتم در انجام وظایف خود مراعات دولت را می کرد و به نظر می رسید  خود را با مشکلات منطبق می کند .

]]>
اشتباه در واگذاری‌ها با وجود نقش اتاق در هیات عالی واگذاری http://www.otaghnews.com/news/422474/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sat, 02 Feb 19 10:59:48 +0330 اشتباه در واگذاری‌ها با وجود نقش اتاق در هیات عالی واگذاری
حمید رضا صالحی عضو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از وقوع اشتباهاتی در فرآیند واگذارهای و تغییر جایگاه بخش خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: اتاق در هیات‌ های عالی واگذاری نقش دارد و باید نقش خود را تاثیرگذارتر ایفا می کرد .

]]>
کاربران در مرورگر گوگل‌کروم ردیابی می‌شدند! http://www.otaghnews.com/news/423171/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%21 Sun, 17 Feb 19 17:13:02 +0330 کاربران در مرورگر گوگل‌کروم ردیابی می‌شدند!
کارشناسان و پژوهشگران امنیتی فعال در گوگل به تازگی دریافته‌اند که وجود یک رخنه و آسیب‌پذیری امنیتی در قابلیت Incognito Mode مرورگر گوگل کروم به برخی از سایت‌ها اجازه شناسایی کاربران را می‌داده است.

]]>
فقط از ۲۰ درصد ظرفیت ۱۱ بندر اصلی ایران استفاده می‌شود http://www.otaghnews.com/news/423170/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 17 Feb 19 16:57:02 +0330 فقط از ۲۰ درصد ظرفیت ۱۱ بندر اصلی ایران استفاده می‌شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که ۹۸ درصد سواحل در کشور رها شده‌اند، گفت: تنها از ۲۰ درصد ظرفیت ۱۱ بندر اصلی کشور استفاده می‌شود.

]]>
بیشتر حرف این روزهای قطعه‌سازان خودرو http://www.otaghnews.com/news/423169/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 Sun, 17 Feb 19 16:42:01 +0330 بیشتر حرف این روزهای قطعه‌سازان خودرو
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: قسمت عمده قطعات (به جز مواد معدودی) در داخل ساخته می‌شوند و آنچه اکنون بیشتر قطعه‌سازان ما را آزار می‌دهد، تأمین نقدینگی و واردات مواد اولیه از خارج کشور است.

]]>
جزییات احداث نزدیک به ۵۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در کشور http://www.otaghnews.com/news/423168/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 17 Feb 19 16:26:03 +0330 جزییات احداث نزدیک به ۵۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در کشور
مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات با بیان این‌که عملیات احداث نزدیک به ۵۰۰۰ کیلومتر فیبرنوری در کشور از استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، گفت: در این طرح ظرفیت بیش‌تری به استان‌های محروم اختصاص پیدا کرده است.

]]>
فشارتقاضا با«واردات بدون انتقال ارز» http://www.otaghnews.com/news/423167/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%C2%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%C2%BB Sun, 17 Feb 19 16:10:06 +0330 فشارتقاضا با«واردات بدون انتقال ارز»
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه واردات بدون انتقال ارز، موجب فشار تقاضا می‌شود،گفت:چون با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، ارز باید صرفاً برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده شود.

]]>
هند پس از حمله تروریستی، مالیات بر واردات پاکستان را بالا برد http://www.otaghnews.com/news/423166/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF Sun, 17 Feb 19 15:55:02 +0330 هند پس از حمله تروریستی، مالیات بر واردات پاکستان را بالا برد
به دنبال حمله تروریستی که منجر به کشته شدن ده‌ها سرباز هندی شد، هند پاکستان را از لیست کشورهای بسیار صمیمی خود خارج کرد و به دنبال آن تعرفه واردات تمام کالاهای پاکستان را بالا برد.

]]>
افزایش قیمت خودرو جوسازی دلالان است http://www.otaghnews.com/news/423165/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Feb 19 15:39:05 +0330 افزایش قیمت خودرو جوسازی دلالان است
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مساله تنها جوسازی دلالان است و صراحتاً باید اعلام کنم که در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمت‌ها به این شکل باقی نخواهد ماند.

]]>
امکان واگذاری سهام هما در بورس وجود دارد http://www.otaghnews.com/news/423164/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 17 Feb 19 15:24:02 +0330 امکان واگذاری سهام هما در بورس وجود دارد
مدیرعامل ایران ایر عرضه سهام این شرکت هواپیمایی در بورس را از جمله روش‌های قابل اجرا برای خصوصی کردن این ایرلاین معرفی کرد.

]]>
با تصویب مجلس؛ میزان عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی تعیین شد http://www.otaghnews.com/news/423163/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%9B-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sun, 17 Feb 19 15:08:02 +0330 با تصویب مجلس؛ میزان عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی تعیین شد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند در سال ۹۸ ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در بورس انرژی عرضه شود.

]]>
ایران صادرکننده بنزین و گازوئیل شد http://www.otaghnews.com/news/423162/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sun, 17 Feb 19 14:52:02 +0330 ایران صادرکننده بنزین و گازوئیل شد
معاون وزیر نفت از آغاز صادرات بنزین و نفت گاز (گازوئیل) خبر داد.

]]>
بهره برداری از سرمایه گذاری ۱۶۰۰میلیارد تومانی در بندر شهید رجایی http://www.otaghnews.com/news/423161/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 17 Feb 19 14:37:02 +0330 بهره برداری از سرمایه گذاری ۱۶۰۰میلیارد تومانی در بندر شهید رجایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امروز طرح های توسعه ای بندری شهید رجایی که با سرمایه گذاری ۱۶۰۰میلیارد تومانی بخش خصوصی انجام شده، با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

]]>
تصمیم‌گیران اقتصادی از دانش توسعه‌ای کافی برخوردار نیستند http://www.otaghnews.com/news/423160/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 17 Feb 19 14:21:03 +0330 تصمیم‌گیران اقتصادی از دانش توسعه‌ای کافی برخوردار نیستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: اقتصاد کشور به دلیل عدم وجود دانش نظری کاربردی هیچگاه در راه توسعه نبوده و باید پذیرفت که تصمیم گیران از دانش توسعه ای کافی برخوردار نبوده اند.

]]>
صادرات مرغ ممنوع می‌شود http://www.otaghnews.com/news/423159/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 17 Feb 19 14:06:02 +0330 صادرات مرغ ممنوع می‌شود
بر اساس اعلام گمرک ایران، صادرات گوشت مرغ از ابتدای اسفند ماه تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع شد.

]]>
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها برکنار نشده است http://www.otaghnews.com/news/423158/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Feb 19 13:50:03 +0330 مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها برکنار نشده است
وزیر راه و شهرسازی برکناری رحمت‌اله مه‌آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را رد کرد.

]]>
افزایش حقوق کارکنان، پلکانی یا یکسان؟ http://www.otaghnews.com/news/423157/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9F Sun, 17 Feb 19 13:34:02 +0330 افزایش حقوق کارکنان، پلکانی یا یکسان؟
در کنار بحث‌هایی که درباره افزایش حقوق کارکنان در سال جاری وجود داشت، اکنون با ورود لایحه به صحن علنی مجلس، نحوه پرداخت یعنی افزایش پلکانی یا یکسان بودن حقوق نیز به چالشی دیگر تبدیل شده است.

]]>
۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند http://www.otaghnews.com/news/423156/%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 17 Feb 19 13:18:03 +0330 ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی از برقراری پوشش بیمه ای ۹۰۰هزار کارگر با راه اندازی سامانه خدمات حمایتی خبرداد و گفت:صلاحیت۲۰۰هزار نفر که خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند، تایید نشد.

]]>
هیچگاه آغازگر تجاوزی در منطقه نخواهیم بود http://www.otaghnews.com/news/423172/%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sun, 17 Feb 19 13:15:52 +0330 هیچگاه آغازگر تجاوزی در منطقه نخواهیم بود
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران عزیز و قدرتمند همواره برای منطقه امنیت آفرین بوده است، تاکید کرد: مسلمانان باید متحد باشند و با ایجاد روابط دوستانه و برادرانه، امنیت منطقه را حفظ کنند و انقلاب ما انقلاب اسلامی و مردمی است.

]]>
تشدید انسداد حساب‌های با گردش‌ بدون حساب و کتاب http://www.otaghnews.com/news/423155/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%E2%80%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Sun, 17 Feb 19 13:03:02 +0330 تشدید انسداد حساب‌های با گردش‌ بدون حساب و کتاب
یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

]]>
تحویل ۳۵ هزار خودرو تا پایان سال به مشتریان http://www.otaghnews.com/news/423154/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sun, 17 Feb 19 12:47:03 +0330 تحویل ۳۵ هزار خودرو تا پایان سال به مشتریان
مدیر بازاریابی و شبکه فروش ایران خودرو گفت: تا پایان سال ۳۵ هزار خودرو به مشتریان تحویل می‌دهیم تا بخشی از تعهدات معوقه این شرکت را انجام داده باشیم.

]]>
سقف درآمدهای نفتی بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد http://www.otaghnews.com/news/423153/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sun, 17 Feb 19 12:32:02 +0330 سقف درآمدهای نفتی بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد
مجلس شورای اسلامی سقف درآمدهای نفتی را بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

]]>
نوبخت: کشور همه هنر و تجربه خود را برای دورزدن تحریم‌های نفتی به کار خواهد گرفت http://www.otaghnews.com/news/423152/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%3A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sun, 17 Feb 19 12:16:04 +0330 نوبخت: کشور همه هنر و تجربه خود را برای دورزدن تحریم‌های نفتی به کار خواهد گرفت
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر این‌که «کشور به طورشایسته تحریم‌های ناعادلانه نفتی را پشت سر خواهد گذاشت» گفت: بنا بر احتیاط در بودجه سال جاری فروش نفت روزانه به ۱.۵میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، اما ما می‌دانیم که عملکردبهتری خواهیم داشت.

]]>
فهرست معافیت از تحریم‌های نفتی ایران کوچک می‌شود http://www.otaghnews.com/news/423151/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 17 Feb 19 12:01:02 +0330 فهرست معافیت از تحریم‌های نفتی ایران کوچک می‌شود
تحلیلگران غربی می‌گویند احتمالاً معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ماه مه تمدید می‌شود، اما شمار کشورهایی که از این معافیت‌ها برخوردار هستند، کاهش پیدا خواهد کرد.

]]>
بهبود وضعیت منابع آبی در تهران http://www.otaghnews.com/news/423150/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 17 Feb 19 11:14:02 +0330 بهبود وضعیت منابع آبی در تهران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از بهبود وضعیت بارندگی‌ها در استان تهران خبر داد و گفت: وضعیت بارندگی‌ها نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما هم‌چنان نیازمند مدیریت مصرف در حوزه منابع آبی تهران هستیم.

]]>
مسکن مهر به ۹۹ می‌کشد؟ http://www.otaghnews.com/news/423149/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sun, 17 Feb 19 10:58:03 +0330 مسکن مهر به ۹۹ می‌کشد؟
از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل ۵۰۰ هزار واحد هنوز محقق نشده که مسؤولان قول داده‌اند این تعداد را تا سال ۱۳۹۸ تحویل دهند. البته بخش عمده این طرح از نظر ابنیه تکمیل شده، اما معطل انشعابات و زیرساخت‌ها است.

]]>
واحدهای تولیدی نباید از لحاظ سرمایه در گردش مشکل داشته باشند http://www.otaghnews.com/news/423148/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Sun, 17 Feb 19 10:42:03 +0330 واحدهای تولیدی نباید از لحاظ سرمایه در گردش مشکل داشته باشند
رئیس کل بانک مرکزی ایران بر تبدیل استان کردستان به سکوی صادرات به کردستان عراق با توجه به مزیت های آن تاکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی نباید از لحاظ سرمایه در گردش مشکل داشته باشند.

]]>
مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه را ۲۰ درصد اعلام کردند http://www.otaghnews.com/news/423147/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 17 Feb 19 10:26:02 +0330 مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه را ۲۰ درصد اعلام کردند
رییس مجلس شورای اسلامی گفت که مقام معظم رهبری به صورت کتبی اعلام کردند که با توجه به شرایط خاص اقتصادی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۰ درصد باشد.

]]>
خط و نشان وزارت راه برای پروازهای چارتری http://www.otaghnews.com/news/423146/%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sun, 17 Feb 19 10:10:03 +0330 خط و نشان وزارت راه برای پروازهای چارتری
وزیر راه و شهرسازی به صراحت اعلام کرد که اگر باوجود تذکر ارائه شده به برخی ایرلاین ها برای قطع فروش بلیت چارتری، این روند ادامه یابد، مجوز پرواز در آن مسیر برای ایرلاین مربوطه لغو خواهد شد.

]]>
دستمزد کارگران را فدای مصلحت نکنید! http://www.otaghnews.com/news/423145/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 17 Feb 19 09:54:03 +0330 دستمزد کارگران را فدای مصلحت نکنید!
یک کارشناس حوزه کار با بی اهمیت خواندن افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد،این است که دولت تورم را برای سال آینده کنترل کند و قیمت اقلام ضروری سبد معیشت کارگران را ثابت نگه دارد تامعیشت کارگران به خطر نیافتد.

]]>
برای شست‌وشوی فرش چقدر باید هزینه کرد؟ http://www.otaghnews.com/news/423144/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 17 Feb 19 09:38:03 +0330 برای شست‌وشوی فرش چقدر باید هزینه کرد؟
رییس اتحادیه قالی‌شویان تهران بزرگترین معضل این صنف را فعالیت واحدهای غیرمجاز دانست و گفت: در سال جاری با وجود افزایش قیمت مواد شوینده و دستمزد، افزایش نرخ خدمات لحاظ نشده است.

]]>
کاهش قاچاق دام زنده در هفته‌های اخیر http://www.otaghnews.com/news/423143/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Sun, 17 Feb 19 09:23:01 +0330 کاهش قاچاق دام زنده در هفته‌های اخیر
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش قاچاق دام زنده در هفته‌های اخیر با همکاری و تلاش همه دستگاه‌های مسئول خبر داد.

]]>
خودروهای ثبت‌سفارش جعلی منتظررای مراجع قضائی http://www.otaghnews.com/news/423142/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C Sun, 17 Feb 19 08:58:18 +0330 خودروهای ثبت‌سفارش جعلی منتظررای مراجع قضائی
نحوه تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک به این دلیل که پرونده این خودروها تحت عنوان کالای قاچاق در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، هنوز مشخص نیست.

]]>
نخستین محموله وارداتی مرغ در راه ایران http://www.otaghnews.com/news/423141/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 16 Feb 19 22:37:02 +0330 نخستین محموله وارداتی مرغ در راه ایران
یک عضو ستاد تنظیم بازار از وارد شدن نخستین محموله ۳۰ هزار تنی گوشت مرغ منجمد در هفته آینده خبر داد و گفت: این واردات با مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته و مقرر شده تا هفته آینده با هدف تنظیم بازار شب عید با نرخ مصوب عرضه شود.

]]>
افزایش فروشنده‌ها در بازار مسکن+ قیمت http://www.otaghnews.com/news/423140/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%2B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA Sat, 16 Feb 19 22:21:02 +0330 افزایش فروشنده‌ها در بازار مسکن+ قیمت
گزارش‌های میدانی از افزایش تعداد فروشنده‌های پول لازم در بازار مسکن شب عید حکایت دارد؛ معاملات نیز به دلیل قرار داشتن در فصل جابه‌جایی مقداری بالا رفته است.

]]>
یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون سهم و اوراق مالی معامله شد http://www.otaghnews.com/news/423139/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF- Sat, 16 Feb 19 22:05:02 +0330 یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون سهم و اوراق مالی معامله شد
با وجود آنکه بازارهای جهانی هفته ای صعودی را به پایان رساندند، بورس تهران بدون توجه به ارتقای قیمت بسیاری از کالاها، روز نخست هفته را با افت شاخص کل به پایان رساند.

]]>
تقوی‌نژاد از سازمان امور مالیاتی رفت http://www.otaghnews.com/news/423138/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA Sat, 16 Feb 19 21:49:04 +0330 تقوی‌نژاد از سازمان امور مالیاتی رفت
رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

]]>
تَکرار اشتباه ۲۰ساله ژنرال نفتی http://www.otaghnews.com/news/423137/%D8%AA%D9%8E%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sat, 16 Feb 19 21:34:02 +0330 تَکرار اشتباه ۲۰ساله ژنرال نفتی
وزیر نفت در تازه ترین اظهارنظر خود راهبرد صادرات فرآورده‌های نفتی بجای نفت خام راغیرعملیاتی دانست؛ اما آمار و ارقام حقیقتی خلاف گفته های وزیر را روایت می‌کند.

]]>
جدیدترین اقدام زنگنه برای تعیین تکلیف حضور چینی‌ها در فاز 11 http://www.otaghnews.com/news/423136/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-11 Sat, 16 Feb 19 21:19:02 +0330 جدیدترین اقدام زنگنه برای تعیین تکلیف حضور چینی‌ها در فاز 11
شش ماه است که توتال به‌صورت رسمی ایران و قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده است اما هم‌چنان از شرکت چینی CNPC که طبق قرارداد باید جایگزین توتال فرانسوی شود، خبری نیست.

]]>
سقف بودجه ۳۶ هزار میلیارد رشد کرد http://www.otaghnews.com/news/423135/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 16 Feb 19 21:03:02 +0330 سقف بودجه ۳۶ هزار میلیارد رشد کرد
لایحه بودجه ۱۳۹۸ در حالی بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق وارد صحن علنی مجلس شده که سقف آن تا ۳۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

]]>
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در بازار http://www.otaghnews.com/news/423134/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Sat, 16 Feb 19 20:48:02 +0330 آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در بازار
قیمت سکه در نخستین روز هفته درحالی در محدوده ۴.۳ میلیون تومان در نوسان است که در بازار ارز نیز، دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی دادوستد می‌شود.

]]>
اتاق باید فرصت های اعلامی فعالان خارجی را بدون تبعیض در اختیار اعضا قرار دهد http://www.otaghnews.com/news/423133/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sat, 16 Feb 19 17:07:11 +0330 اتاق باید فرصت های اعلامی فعالان خارجی را بدون تبعیض در اختیار اعضا قرار دهد
سیروس پرویزی کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی ارومیه اظهار داشت: اتاق باید فرصت ها و نیازهای تجاری که از طرف فعالان اقتصادی خارجی به اتاق اعلام می شود را بدون تبعیض و با قابلیت دسترسی برابر در اختیار اعضا قراردهد .

]]>
رشد اقتصادی آمریکا کاهش می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/423129/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Sat, 16 Feb 19 16:53:02 +0330 رشد اقتصادی آمریکا کاهش می‌یابد
بانک مرکزی آمریکا در گزارشی، پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه ابتدایی امسال را کاهش داد.

]]>
قیمت گل برای روز مادر افزایش نمی‌یابد http://www.otaghnews.com/news/423128/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Sat, 16 Feb 19 16:37:02 +0330 قیمت گل برای روز مادر افزایش نمی‌یابد
رییس اتحادیه فروشندگان گل با بیان این‌که صادرات با شرایط فعلی به ضرر تولیدکنندگان است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ویژه در روز مادر قیمت گل افزایش پیدا نکند.

]]>