اتاق خبر-یادداشت http://www.otaghnews.com/category/106/ info@rsm.co.ir Tue, 07 Feb 23 11:27:13 +0330fa دیپلماسی فعال زیست محیطی لازمه حل موضوع ریزگردها http://www.otaghnews.com/news/353378/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 21 Jun 16 12:14:48 +0430 دیپلماسی فعال زیست محیطی لازمه حل موضوع ریزگردها
در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اصلی ریزگردها به شمار می آید، باید گفت در درجه ی اول بار این مسئولیت به خود کشور و دولت باز می گردد؛ ولی طبیعی است که دولت های سوریه، ترکیه و عراق نیز داری مسئولیت هستند و حل این مشکل به عزم جدی این کشورها در همکاری با

]]>
احیای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای مقابله با آسیب‌ها http://www.otaghnews.com/news/349129/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 07 Jun 16 12:41:03 +0430 احیای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای مقابله با آسیب‌ها
با توجه به گزارش وزیر کشور به مجلس دهم درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی ضروری می‌دانم به چند نکته مهم در این زمینه اشاره کنم؛ متأسفانه آسیب‌های اجتماعی در کشور در شرایطی روند روبه رشدی را در پیش گرفته که هنوز زیرساخت‌های کشور برای مقابله با آنها آماده نشده ا

]]>
مهریه حضرت فاطمه زهرا (س) چه اندازه بود؟ http://www.otaghnews.com/news/323396/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%28%D8%B3%29-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Fri, 04 Mar 16 20:36:33 +0330

]]>
خودروهای مکانیزه پلیس راهور قرار است چه کنند؟ http://www.otaghnews.com/news/314833/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 05 Feb 16 15:41:02 +0330 خودروهای مکانیزه پلیس راهور قرار است چه کنند؟

]]>
ویژگیهای و هویت جنبش دانشجوئی http://www.otaghnews.com/news/300796/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D8%A6%DB%8C Tue, 08 Dec 15 08:41:51 +0330 ویژگیهای و هویت جنبش دانشجوئی
تاریخچه هشت دهه جنبش دانشجوئی که عمری به درازای آموزش عالی در ایران دارد نشانگر تحول خواهی، عدالت طلبی، مطالبه محوری، پرسشگری، بیقراری، آرمانخواهی، ضدیت همزمان و توامان با استبداد و استعمار و سازش ناپذیری است.

]]>