اتاق خبر-گفت و گو http://www.otaghnews.com/category/135/ info@rsm.co.ir Wed, 05 Oct 22 08:09:49 +0330fa چرایی کاهش ثبت اختراع در کشور http://www.otaghnews.com/news/355267/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 28 Jun 16 20:52:02 +0430 چرایی کاهش ثبت اختراع در کشور
مدیرکل دفترحمایت ازمالکیت صنعتی وزارت صنعت با اشاره به دلائل سیر نزولی اختراع درکشور و اینکه از این میزان اختراع حدود کمتر ازپنج درصد آن تجاری و بعبارتی به ثروت تبدیل شده است، گفت: این خود یکی از دلائل کاهش ثبت اختراع در کشور است چراکه مخترعین از انگیزه ل

]]>