اتاق خبر-ورزشی http://www.otaghnews.com/category/176/ info@rsm.co.ir Wed, 05 Oct 22 10:08:40 +0330fa تور دوره آموزش فرود با طناب http://www.otaghnews.com/news/346028/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8 Fri, 27 May 16 02:43:03 +0430 تور دوره آموزش فرود با طناب
آژانس مسافرتی گروه گردشگری گاندو ثبت نام تور دوره آموزش فرود با طناب را آغاز کرد.

]]>
تور یک و نیم روزه رفتینگ http://www.otaghnews.com/news/345016/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF Tue, 24 May 16 01:52:02 +0430 تور یک و نیم روزه رفتینگ
آژانس مسافرتی گروه گردشگری گاندو ثبت نام تور یک و نیم روزه رفتینگ را آغاز کرد.

]]>