اتاق خبر-معرفی آژانس http://www.otaghnews.com/category/188/ info@rsm.co.ir Thu, 27 Feb 20 01:00:21 +0330fa وجه تمایز آژانس ما اقساط طولانی مدت است http://www.otaghnews.com/news/364057/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 09 Aug 16 12:28:48 +0430 وجه تمایز آژانس ما اقساط طولانی مدت است

]]>
رمز موفقیت مارکوپولو در عمده فروشی است http://www.otaghnews.com/news/363448/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Mon, 08 Aug 16 09:44:03 +0430 رمز موفقیت مارکوپولو در عمده فروشی است
طبق اظهارات مسئولان بالغ بر 4 هزار آژانس مسافرتی در سطح کشور وجود دارد بنابراین در شرایط کنونی که در فصل تابستان حضور داریم برای بسیاری از مخاطبان شناسایی و یافتن آژانس های مسافرتی قابل اعتماد و درست نباید کار راحتی باشد.

]]>
وجه تمایز آژانس ما اقساط طولانی مدت است http://www.otaghnews.com/news/363454/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 08 Aug 16 09:30:03 +0430 وجه تمایز آژانس ما اقساط طولانی مدت است
مدیرعامل آژانس مسافرتی ناوی سیر دیدار وجه تمایز خود با سایر آژانس ها را ارائه اقساط طولانی مدت دانست.

]]>
آسیب پذیری صنعت گردشگری ایران از بحرانهای سیاسی منطقه ای http://www.otaghnews.com/news/357241/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Mon, 11 Jul 16 10:10:49 +0430 آسیب پذیری صنعت گردشگری ایران از بحرانهای سیاسی منطقه ای
وی در رابطه با وجه تمایز آژانس مسافرتی گل سیرتهران گشت نسبت به سایر آژانس ها گفت: این آژانس تمام خدمات مورد نیاز مسافران را ارائه می کند دارای مجوز بند الف، ب و پ است.

]]>
معرفی آژانس هواپیمایی صالحان http://www.otaghnews.com/news/349949/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86 Fri, 10 Jun 16 10:13:02 +0430 معرفی آژانس هواپیمایی صالحان

]]>
معرفی آژانس مسافرتی لاچین سیر http://www.otaghnews.com/news/331571/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1 Sat, 09 Apr 16 12:24:40 +0430 معرفی آژانس مسافرتی لاچین سیر

]]>