اتاق خبر-اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/category/24/ info@rsm.co.ir Thu, 21 Mar 19 22:10:17 +0330fa فضای کسب و کار را متناسب با ظرفیت های بخش خصوصی نمی‌بینم http://www.otaghnews.com/news/423553/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85 Tue, 26 Feb 19 11:27:51 +0330 فضای کسب و کار را متناسب با ظرفیت های بخش خصوصی نمی‌بینم
محمد حسین پیروزی از دیگر کاندیداهای انتخابات اتاق تهران در دوره نهم  شرایط فعلی حاکم بر فضای کسب و کار کشور را متناسب با ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی نمی‌بینم، گفت: اصلاح ساختار حکمرانی در اتاق، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و تقویت افراد باانگیزه و افکار جو

]]>
تعداد و تاثیر گذاری زنان در مهمترین تشکل بخش خصوصی بسیار ناچیز است http://www.otaghnews.com/news/423203/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 18 Feb 19 13:06:45 +0330 تعداد و تاثیر گذاری زنان در مهمترین تشکل بخش خصوصی بسیار ناچیز است
زهرا نقوی نائب رئيس انجمن زنان مدير كارآفرين اعلام کرد: با افزایش حضور زنان در جامعه هنوز تعداد و تاثیرگذاریشان در مهمترین تشکل بخش خصوصی بسیار ناچیز است، شاید در این حوزه باید روی آموزش بانوان صاحب کسب و کار و آمادگی جهت ورود به عرصه‌های رقابتی کار نمود.

]]>
اتاق بازرگانی باید سیاست درهای باز را به کار ببندد http://www.otaghnews.com/news/423132/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AF Sat, 16 Feb 19 17:06:58 +0330 اتاق بازرگانی باید سیاست درهای باز را به کار ببندد
جمشید عدالتیان کاندیدای انتخابات نهمین دوره اتاق تهران، از اعضای اتاق خواست مطالبه گر باشند درفعالیت های اتاق همکاری داشته باشند و گفت: اتاق بازرگانی باید سیاست درهای باز را به کار ببندد زیرا بدون مشارکت و همراهی تمامی اعضا اتاق این تشکل راه به جایی نمی ب

]]>
حمایت اتاق های بازرگانی از سازمان تعزیرات حکومتی خود زنی بود http://www.otaghnews.com/news/423131/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sat, 16 Feb 19 16:34:16 +0330 حمایت اتاق های بازرگانی از سازمان تعزیرات حکومتی خود زنی بود
احمد فرخی حاجی آباد کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقداست حمایت اتاق های بازرگانی از سازمان تعزیرات حکومتی خود زنی بود تا حمایت از قانون و برای برون رفت از بحران محتاج سیاست زدایی هستیم .

]]>
درصد قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی ترجیح می دهند منافع کوتاه مدت را دنبال نمایند http://www.otaghnews.com/news/422980/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF Wed, 13 Feb 19 12:29:02 +0330 درصد قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی ترجیح می دهند منافع کوتاه مدت را دنبال نمایند
سید مهدی مدنی بجستانی کاندیدای اتاق بازرگانی مشهد اعلام کرد:نه تنها دولت نقش بخش‌خصوصی را در اقتصاد کمررنگ می‌بیند، بلکه بخش‌خصوصی ترجیح می‌دهد منافع کوتاه مدت را دنبال نماید و عدم نگاه بلند مدت به اقتصاد از سوی فعالان بخش‌خصوصی به این مسئله دامن می‌زند.

]]>
مراعات دولت از سوی اتاق هشتم کاملا مشهود بود http://www.otaghnews.com/news/422978/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 13 Feb 19 12:14:11 +0330 مراعات دولت از سوی اتاق هشتم کاملا مشهود بود
علی امین کاندیدای انتخابات اتاق‌ تهران اعلام کرد: در اوایل شروع فعالیت هیات نمایندگان دوره هشتم، کاملا مشهود بود که مراعات دولت را می کنند، در مجموع اتاق اختیارات قانونی چندانی ندارد و تا زمانی که حرفش برش نداشته باشد فعالیت این تشکل تاثیر گذار نخواهد بود

]]>
تشکل ها باید در ساختار اتاق نهایت هم افزایی را داشته باشند http://www.otaghnews.com/news/422694/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Wed, 06 Feb 19 14:48:20 +0330 تشکل ها باید در ساختار اتاق نهایت هم افزایی را داشته باشند
فرهنگ رضایی سمیع کاندیدای انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌ بازرگانی تهران گفت: هرتشکلی حتی زمانی که با هم در تضاد منافع هستند در ساختار اتاق باید به نهایت هم افزایی برسند تا باعث افزایش قدرت اتاق شود.

]]>
پیمانکاران چراغ خاموش شده و پروژه ندارند http://www.otaghnews.com/news/422550/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Sun, 03 Feb 19 15:53:09 +0330 پیمانکاران چراغ خاموش شده و پروژه ندارند
رویا دهقانی کاندیدای انتخابات اتاق تهران از مشکلات عدیده بخش پیمانکاری همچون به رسمیت نشناختن این فعالین به عنوان تولید کننده و برخورداری از مزایای آن خبر داد و گفت: پیمانکاران چراغ خاموش شده و پروژه ندارند در حالیکه پیمانکارن بازوی اجرائی بخش تولید هستند

]]>
اتاق هشتم در انجام وظایف خود مراعات دولت را می کرد http://www.otaghnews.com/news/422548/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 03 Feb 19 14:10:46 +0330 اتاق هشتم در انجام وظایف خود مراعات دولت را می کرد
حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران درخصوص عملکرد اتاق در دوره هشتم گفت: اتاق هشتم در انجام وظایف خود مراعات دولت را می کرد و به نظر می رسید  خود را با مشکلات منطبق می کند .

]]>
اشتباه در واگذاری‌ها با وجود نقش اتاق در هیات عالی واگذاری http://www.otaghnews.com/news/422474/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sat, 02 Feb 19 10:59:48 +0330 اشتباه در واگذاری‌ها با وجود نقش اتاق در هیات عالی واگذاری
حمید رضا صالحی عضو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از وقوع اشتباهاتی در فرآیند واگذارهای و تغییر جایگاه بخش خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: اتاق در هیات‌ های عالی واگذاری نقش دارد و باید نقش خود را تاثیرگذارتر ایفا می کرد .

]]>
تاخیر دولت در پذیرش دیدگاه‌های کمیته ارزی اتاق ایران هزینه‌زا بوده است http://www.otaghnews.com/news/424270/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 16 Mar 19 10:38:03 +0330 تاخیر دولت در پذیرش دیدگاه‌های کمیته ارزی اتاق ایران هزینه‌زا بوده است
سیامک پیربابایی عضو کمیته ارزی اتاق ایران معتقد است: وقتی مسئله‌ای را گروهی که در میدان عمل هستند، بررسی می‌کنند و جمیع شرایط را در نظر می‌گیرند، باید به نظر آن‌ها توجه شود.

]]>
شوراهای گفت‌وگوی استانی بر اثرگذاری خود در سطح ملی بیفزایند http://www.otaghnews.com/news/424261/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF Sat, 16 Mar 19 10:32:29 +0330 شوراهای گفت‌وگوی استانی بر اثرگذاری خود در سطح ملی بیفزایند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال 97، ضمن تقدیر از اثرگذاری مصوبات این شورا در شورای گفت‌وگوی ملی، تأکید کرد: شوراهای گفت‌وگوی استانی باید در سال آینده در مصوباتی که ارائه می‌کند بر نقش ملی خو

]]>
تاسیس اتاق بازرگانی در دمشق http://www.otaghnews.com/news/424197/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82 Thu, 14 Mar 19 22:10:03 +0330 تاسیس اتاق بازرگانی در دمشق
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ساختمان ۱۱ طبقه اتاق بازرگانی را در شهر دمشق خریداری کردیم و قرار است در استان‌های مختلف تقسیم شود.

]]>
گره کاهش حجم تجارت خارجی، سست شد http://www.otaghnews.com/news/424138/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Mar 19 11:58:03 +0330 گره کاهش حجم تجارت خارجی، سست شد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت متنوع‌سازی تجارت خارجی و بازارهای هدف صادراتی، گفت: گره کاهش حجم تجارت خارجی در سایه تحریم‌ها، سست شده است.

]]>
ضرورت سرمایه گذاری‌های مشترک با عراقی‌ها http://www.otaghnews.com/news/424134/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 13 Mar 19 10:56:02 +0330 ضرورت سرمایه گذاری‌های مشترک با عراقی‌ها
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: سیاست کلی عراق، کاستن از تجارت و پرداختن به سرمایه گذاری‌های مشترک است؛ بنابراین باید در پی ایجاد این نوع سرمایه گذاری‌ها، با طرف عراقی باشیم.

]]>
گسترش رانت و فساد ارز ۴ نرخی http://www.otaghnews.com/news/424088/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C Tue, 12 Mar 19 10:41:02 +0330 گسترش رانت و فساد ارز ۴ نرخی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با برشمردن ۴ نرخ برای ارز در شرایط کنونی اقتصاد گفت: زمزمه اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تولید یک میلیون خودروی ارزان به گوش می‌رسد که جای سوال دارد.

]]>
جزئیات حضور هیئت تجاری انگلیس در ایران http://www.otaghnews.com/news/424015/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 10 Mar 19 11:27:03 +0330 جزئیات حضور هیئت تجاری انگلیس در ایران
عضو اتاق بازرگانی تهران از نگاه مثبت فعالان اقتصادی انگلیس برای تداوم حضور در ایران سخن گفت.

]]>
اقتصاد کوپنی شکست خورده است http://www.otaghnews.com/news/423905/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 06 Mar 19 14:59:03 +0330 اقتصاد کوپنی شکست خورده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به تجارب گذشته در ایران و سایر کشورهای جهان نمی‌توان انتظار داشت از دل اقتصاد کوپنی یک طرح موفق بیرون آید.

]]>
حق بیمه قراردادها، عامل نابودی رقابت در بخش‌خصوصی http://www.otaghnews.com/news/423820/%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Mon, 04 Mar 19 14:11:02 +0330 حق بیمه قراردادها، عامل نابودی رقابت در بخش‌خصوصی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران گفت: حق بیمه قراردادها، هزینه‌ها را بالا برده و پیمانکار مجبور است بر مبنای آن افزایش قیمت دهد که این کار در نهایت، رقابت‌پذیری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

]]>
بر بازارهای اقتصادی در ۱۰ ماهه ۹۷ چه گذشت؟ http://www.otaghnews.com/news/423771/%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DB%B9%DB%B7-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sun, 03 Mar 19 11:02:03 +0330 بر بازارهای اقتصادی در ۱۰ ماهه ۹۷ چه گذشت؟
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به مقایسه عملکرد بازارهای اقتصادی در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال و مقایسه آنها با سال ۹۶ پرداخته که نشان دهنده افزایش قیمت‌ها در تمامی بازارها است.

]]>
جریان دولتی ها باید از اتاق حذف شود http://www.otaghnews.com/news/423746/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 02 Mar 19 16:54:05 +0330 جریان دولتی ها باید از اتاق حذف شود
محمدرضا بهزادیان کاندیدای دوره نهم انتخابات اتاق و عضو گروه پیشگامان تحول از اتاقی می گوید که این سالها در قبضه دولتی ها بوده است. حال او با پرسش از کسانی که  مدیریت اتاق را در اختیار داشته اند، می خواهد پاسخگو باشند . او خواهان این است تا جرياني كه اتاق

]]>
بازرسان تامین اجتماعی از تاکتیک شرم آوری استفاده می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/423734/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 02 Mar 19 16:34:59 +0330 بازرسان تامین اجتماعی از تاکتیک شرم آوری استفاده می‌کنند
عضو سابق هیئت داوری اتاق ایران گفت: بارها شاهد مراجعه بازرسان بودیم و چون تولید کننده مفاصا حساب می‌خواست و برخی از منابع اش قفل شده بود حاضر بود ت عملکردش 10 ساله بررسی شود زیرا کار آنها گیر بودند و دبلیل این تاکتیک شرم آور باید در محاکم علیه تامین اجتم

]]>
ارز باید تک نرخی شود http://www.otaghnews.com/news/423733/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 02 Mar 19 14:41:54 +0330 ارز باید تک نرخی شود
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای برطرف شدن مشکلاتی که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آورده، تک نرخی شدن بهترین و تنها راهکار موجود در این رابطه است.

]]>
 اتاق بازرگانی به موقع واکنش نشان دهد http://www.otaghnews.com/news/423735/%C2%A0%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sat, 02 Mar 19 14:41:09 +0330  اتاق بازرگانی به موقع واکنش نشان دهد
مجید کریمی، کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی در یادداشتی تاکید کرد: اتاق بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی و قدیمی ترین نهاد دموکراسی که قرار است نمایندگی بخش خصوصی را برعهده داشته باشد، عمل کند. درنتیجه اصلی ترین رسالت آن مطالبه گری به درست ترین شک

]]>
اجرای اینستکس نیاز به FATF ندارد http://www.otaghnews.com/news/423608/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-FATF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 27 Feb 19 17:56:03 +0330 اجرای اینستکس نیاز به FATF ندارد
رئیس مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اینستکس صرفا یک کانال برای تهاتر کالا است، گفت: برای اجرایی شدن آن نیازمند FATF نیستیم.

]]>
ارز باید تک نرخی شود http://www.otaghnews.com/news/423587/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 27 Feb 19 09:05:02 +0330 ارز باید تک نرخی شود
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای برطرف شدن مشکلاتی که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آورده، تک نرخی شدن بهترین و تنها راهکار موجود در این رابطه است.

]]>
اتاق همزمان با انتخابات نشست‌های فرمایشی برای جمع آوری رای برگزار می کند http://www.otaghnews.com/news/423554/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 26 Feb 19 11:33:03 +0330 اتاق همزمان با انتخابات نشست‌های فرمایشی برای جمع آوری رای برگزار می کند
فرامز اختراعی کاندیدای انتخابات اتاق تهران گفت: اتاق هشتم نتوانسته نقش تصمیم سازی را برای دولت ایفا کند و بیشتر یک مجموعه سیاسی بوده، اتاق با برگزاری نشست های مستمر باید ارتباط خود را با اعضایش تحکیم کند نه اینکه مقارن با زمان انتخابات هیات نمایندگان نشست

]]>
اتاق بازرگانی از شرایط پس از برجام استفاده نکرد http://www.otaghnews.com/news/423550/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 26 Feb 19 10:56:03 +0330 اتاق بازرگانی از شرایط پس از برجام استفاده نکرد
یک فعال بخش خصوصی معتقد است که امروز وضعیت اقتصادی در بدترین حالت خود در دو سال اخیر قرار گرفته و بخشی از این اتفاق به دلیل استفاده نکردن از فرصت‌های سال‌های قبل و فضای پسابرجام است.

]]>
تنها از 10 درصد ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کردیم http://www.otaghnews.com/news/423491/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85 Sun, 24 Feb 19 16:58:13 +0330 تنها از 10 درصد ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کردیم
سید رضا صالح کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی تهران و از فعالان صنعت پزشکی کشور با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی در شرایط پس از برجام گفت : اگر ظرفیت اتاق بازرگانی 100 باشد ما تاکنون تنها از 10 درصد آن استفاده کردیم در حالی که این تشکل پتانسیل بالایی دارا

]]>
سفارت چین را من برای همتی جور کردم http://www.otaghnews.com/news/423443/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85 Sat, 23 Feb 19 16:21:02 +0330 سفارت چین را من برای همتی جور کردم
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه حاضرم تمام اسناد مرتبط با فروش ارز صادراتی ام را به مراجع صالح ارائه دهم، گفت: بانک مرکزی با من لجبازی کرده وجلسه مشترک برگزار نمی کند.

]]>
دفترویژه راهبردی آب تشکیل شد http://www.otaghnews.com/news/423251/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF Tue, 19 Feb 19 15:05:03 +0330 دفترویژه راهبردی آب تشکیل شد
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ایجاد دفتر ویژه راهبردی آب در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: نتایج گزارش این دفتر که با همکاری وزارت نیرو تهیه شده، خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده است.

]]>
انتقاد یک فعال اقتصادی به عملکرد اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/news/423239/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 19 Feb 19 09:34:03 +0330 انتقاد یک فعال اقتصادی به عملکرد اتاق بازرگانی
یک فعال اقتصادی معتقد است که آنچه در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده، محوریت‌یافتن بازرگانی در اتاق بوده و به نظر می‌رسد امروز اتاق، محلی برای بازرگانی صنعتی، بازرگانی معدنی و بازرگانی کشاورزی شده است.

]]>
باید برای تحریم‌ها آماده می‌شدیم http://www.otaghnews.com/news/423185/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85 Mon, 18 Feb 19 09:25:01 +0330 باید برای تحریم‌ها آماده می‌شدیم
عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به تجربه فشارهای سال‌های قبل در اقتصاد ایران که موجب تضعیف بدنه اقتصادی کشور شده، باید برای عبور از این تحریم‌ها آماده می‌شدیم.

]]>
تصمیم‌گیران اقتصادی از دانش توسعه‌ای کافی برخوردار نیستند http://www.otaghnews.com/news/423160/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 17 Feb 19 14:21:03 +0330 تصمیم‌گیران اقتصادی از دانش توسعه‌ای کافی برخوردار نیستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: اقتصاد کشور به دلیل عدم وجود دانش نظری کاربردی هیچگاه در راه توسعه نبوده و باید پذیرفت که تصمیم گیران از دانش توسعه ای کافی برخوردار نبوده اند.

]]>
اتاق باید فرصت های اعلامی فعالان خارجی را بدون تبعیض در اختیار اعضا قرار دهد http://www.otaghnews.com/news/423133/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sat, 16 Feb 19 17:07:11 +0330 اتاق باید فرصت های اعلامی فعالان خارجی را بدون تبعیض در اختیار اعضا قرار دهد
سیروس پرویزی کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی ارومیه اظهار داشت: اتاق باید فرصت ها و نیازهای تجاری که از طرف فعالان اقتصادی خارجی به اتاق اعلام می شود را بدون تبعیض و با قابلیت دسترسی برابر در اختیار اعضا قراردهد .

]]>
ضرورت تدوین قوانین استاندارد سازی برای اعاده نام کالای ایرانی http://www.otaghnews.com/news/423130/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 16 Feb 19 16:29:56 +0330 ضرورت تدوین قوانین استاندارد سازی برای اعاده نام کالای ایرانی
حسین علی خانی کاندیدای انتخابات اتاق اصفهان گفت: صادرات کالای درجه سه با نام مرغوب نام کالای ایرانی را خراب کرده است، اتاق بازرگانی به عنوان متولی امر باید قوانین استاندارد سازی کالاهای صارداتی را تدوین نماید تا نام کالای ایرانی بیش از این خراب نشود .

]]>
اتاق بازرگانی تهران ۳۵۰ مورد نامه‌نگاری با نهادهای مختلف داشت http://www.otaghnews.com/news/423084/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Fri, 15 Feb 19 18:23:02 +0330 اتاق بازرگانی تهران ۳۵۰ مورد نامه‌نگاری با نهادهای مختلف داشت
اتاق بازرگانی تهران، طی چهار سال اخیر بیش از ۳۵۰ مورد نامه‌نگاری و مکاتبه با سازمان‌های مختلف انجام داده، تا پاسدار حقوق بنیادین فعالان اقتصادی در تجارت آزاد و توسعه اقتصاد آزاد رقابتی باشد.

]]>
انتظار ما از اروپا بیش از این بود http://www.otaghnews.com/news/422983/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 13 Feb 19 13:48:02 +0330 انتظار ما از اروپا بیش از این بود
عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که پس از حدود ۹ ماه مذاکره و گمانه‌زنی درباره اقدام اروپا برای حفظ تعاملات اقتصادی خود با ایران، انتظار فعالان اقتصادی از اروپا بیش از اینها بود.

]]>
اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/422933/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 12 Feb 19 10:36:02 +0330 اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور مسئولان تراز اول کشور در جلسات هیات نمایندگان گفت: اتاق‌های بازرگانی، اتاق فکر حاکمیت به شمار می‌روند.

]]>
دعوت اتاق ایران از فعالان اقتصادی برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن http://www.otaghnews.com/news/422849/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Sun, 10 Feb 19 09:30:02 +0330 دعوت اتاق ایران از فعالان اقتصادی برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور اطلاعیه‌ای هموطنان و همچنین فعالان اقتصادی سراسر کشور را برای شرکت در راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دعوت کرد.

]]>
نظر رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران درباره کانال مالی اروپا http://www.otaghnews.com/news/422780/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Fri, 08 Feb 19 16:02:05 +0330 نظر رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران درباره کانال مالی اروپا
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است که راه‌اندازی کانال مالی مشترک ایران و اروپا قدمی مثبت در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود اما برای آنکه میزان تأثیرگذاری این کانال مشخص شود، چگونگی رفتار دو طرف تعیین کننده‌ترین عامل است.

]]>
ممکن شدن واردات از سوی صادرکنندگان اثرات مثبت دارد http://www.otaghnews.com/news/422745/%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 07 Feb 19 15:35:03 +0330 ممکن شدن واردات از سوی صادرکنندگان اثرات مثبت دارد
پس از چند ماه گمانه‌زنی سرانجام دولت اعلام کرد که برای صادرکنندگانی که قصد دارند کالاهای اولویت‌دار را به کشور وارد کنند مجوزهای لازم را در نظر گرفته‌ است. به نظر می‌رسد این موضوع لااقل از سوی بخشی از فعالان اقتصادی با استقبال مواجه خواهد شد.

]]>
اتاق بازرگانی عرصه به رخ کشیدن افتخارات گذشته نیست http://www.otaghnews.com/news/422702/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 06 Feb 19 15:57:02 +0330 اتاق بازرگانی عرصه به رخ کشیدن افتخارات گذشته نیست
محمد انصاری کاندیدای انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌ بازرگانی تهران معتقد است: اتاق بازرگانی عرصه به رخ کشیدن افتخارات گذشته نیست بلکه کسب تجربه از پیشکسوتان و انرژی جوانی در کنار دولت برای گذار از این شرایط سخت در این جنگ اقتصادیست .

]]>
اتاق هشتم در بحث حاکمیت دولت بر اقتصاد نتوانست کاری کند http://www.otaghnews.com/news/422691/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 06 Feb 19 14:15:52 +0330 اتاق هشتم در بحث حاکمیت دولت بر اقتصاد نتوانست کاری کند
سید محسن سید صالحی کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اتاق هشتم در بحث حاکمیت دولت بر اقتصاد نتوانست کاری کند دولت و مجلس دربرخی موارد باید تایید اتاق بازرگانی را اخذ کنند .

]]>
اولويت هاي اصلاحي اتاق نهم http://www.otaghnews.com/news/422693/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D9%85 Wed, 06 Feb 19 13:55:35 +0330 اولويت هاي اصلاحي اتاق نهم

]]>
دولت در کنار هر بخش خصوصی دکان میزند http://www.otaghnews.com/news/422635/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF Tue, 05 Feb 19 13:41:03 +0330 دولت در کنار هر بخش خصوصی دکان میزند
محمد احمدی کاندیدای انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌ بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت کاسب کار شده است گفت: هر بخش خصوصی که کاری را انجام می دهد دولت در کنار آن دکان میزند تا منافعی کسب کند .

]]>
تفکر سنتی حاکم بر اتاق ها عامل نارسایی این تشکل‌هاست http://www.otaghnews.com/news/422629/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 05 Feb 19 13:26:02 +0330 تفکر سنتی حاکم بر اتاق ها عامل نارسایی این تشکل‌هاست
سید توحید صدر نژاد کاندیدای انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌ بازرگانی تهران و دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران ، تفکر سنتی و برخی مشکلات در تشکل ها را عامل اصلی نارسایی در اتاق ها عنوان کرد .

]]>
اقتصاد را به باد دادند و اتاق کاری نکرد http://www.otaghnews.com/news/422628/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 05 Feb 19 13:10:03 +0330 اقتصاد را به باد دادند و اتاق کاری نکرد
حمید رضا سهیلی فرد کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی استان خراسان جنوبی انتخابات اتاق بازرگانی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه اقتصاد را به باد دادند و اتاق کاری نکرد، گفت: در بحث نقل و انتقالات مالی و پولی هم عملکردی از سوی اتاق را شاهد نبودیم .

]]>
واحدهای تولیدی با ایجاد صندوق های قرض الحسنه مشکلاتشان را مرتفع سازند http://www.otaghnews.com/news/422627/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF Tue, 05 Feb 19 12:54:02 +0330 واحدهای تولیدی با ایجاد صندوق های قرض الحسنه مشکلاتشان را مرتفع سازند
جلال انصاری رکن آبادی کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی استان یزد شهرستان میبد با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: روابط کارگر و کارفرمای حاکم بر کشور باید اصلاح شود، ضمن اینکه واحدهای تولیدی می توانند با تشکیل صندوق های قرض الحسنه مشکلات خود ار مرتفع سازن

]]>
اتاق نباید محلی برای مطرح کردن بنگاه های اقتصادی خودمان باشد http://www.otaghnews.com/news/422626/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 05 Feb 19 12:31:55 +0330 اتاق نباید محلی برای مطرح کردن بنگاه های اقتصادی خودمان باشد
محمد رضا بهرامن کاندیدهای انتخابات اتاق تهران معتقد است: اتاق محلی نیست که صندلی آن به ما امتیاز دهد و افرادی که وارد اتاق می شوند با خودشان اعتبارشان را به اتاق می آورند و اتاق نباید محلی برای مطرح کردن بنگاه های اقتصادی خودمان باشد .

]]>