اتاق خبر-اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/category/24/ info@rsm.co.ir Mon, 27 May 19 05:02:54 +0430fa ریاست اتاق نهم باید به هیات رئیسه تفویض اختیار کند http://www.otaghnews.com/news/427466/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 26 May 19 14:58:16 +0430 ریاست اتاق نهم باید به هیات رئیسه تفویض اختیار کند
محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به اینکه اتاق هشتم را باید به سه دوره تقسیم کرد گفت:اتاق نهم در شرایط به مراتب سخت تری آغاز می شود و می طلبد ریاست اتاق با تفویض اختیار به هیات رئیسه این اتاق را به بهترین نحو اداره کند .

]]>
اتاق هشتم ناپلونی قبول شد http://www.otaghnews.com/news/427461/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 May 19 14:37:14 +0430 اتاق هشتم ناپلونی قبول شد
رئیس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای با بیان اینکه نمره اتاق هشتم 12 یا 13 خواهد بود، گفت: اتاق هشتم ناپلونی قبولی را کسب کرد آنچه در برخورد دولت و حاکمیت با اتاق دیده می شد این بود که اتاق را جدی نمی گیرند .

]]>
مطالبه گری را از کاندیداهای نواب رییس اتاق مطالبه کنیم http://www.otaghnews.com/news/427451/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sun, 26 May 19 12:43:48 +0430 مطالبه گری را از کاندیداهای نواب رییس اتاق مطالبه کنیم
بیاییم از کاندیداهای نواب رییس اتاق ایران ؛مطالبه گری را مطالبه کنیم ، در عصری که با وجود پیشرفت های تکنولوژی و فن آوری، بسیاری از درخواست ها از فضای حقیقی به فضاهای مجازی کوچ کرده اند، نیاز است که مطالبه گری صحیح و قانونمند وچندجانبه دراتاق های بازرگانی

]]>
توقع بخش خصوصی از اتاق بازرگانی بیشتر از دولت است http://www.otaghnews.com/news/427411/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 25 May 19 16:16:38 +0430 توقع بخش خصوصی از اتاق بازرگانی بیشتر از دولت است
ابراهیم پور فرج ریاست جامعه تورگردانان ایران با بیان اینکه توقع بخش خصوصی از اتاق بیشتر از دولت است، گفت: مسائل مطرح در بخش خصوصی برای دولت قابل درک نیست همین امر سبب می شود ما توقعمان ار اتاق بلزرگانی بیشتر باشد .

]]>
آسیب زیادی از موازی کاری تشکل‌ها در مواجهه با دولت دیده‌ایم http://www.otaghnews.com/news/427417/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85 Sat, 25 May 19 16:16:29 +0430 آسیب زیادی از موازی کاری تشکل‌ها در مواجهه با دولت دیده‌ایم
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی  با بیان اینکه مشکلاتی که از خودتحریمی برایمان پیش آید بیشتر از تحریم های خارجی بود، گفت: دولت تشکل ها و بخش خصوصی را بازیچه کرده در این دوره باید با بازنگری نسبت به تشکل ها و جلوگیری از موازی کاری مانع ا

]]>
بخش خصوصی از اتاق بازرگانی دلسرد شده http://www.otaghnews.com/news/427297/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Wed, 22 May 19 17:09:40 +0430 بخش خصوصی از اتاق بازرگانی دلسرد شده
کوروش مرشد سلوک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی از اتاق بازرگانی دلسرد شده، گفت: چیزی که شاهدهستیم برگزاری جلسات بی نتیجه بوده وزرا در جلسات مشترک با بخش خصوصی شرکت می کنند ولی هیچ ابزار نظارتی برای رصد اجرایی شدن نتایج این جلسات مشتر

]]>
ریاست اتاق بین عده خاصی در گردش است http://www.otaghnews.com/news/427298/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 22 May 19 17:07:51 +0430 ریاست اتاق بین عده خاصی در گردش است
سید مهدی حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود شیمیایی با بیان اینکه اتاق هشتم ره آوردی برای انجمن‌ها و تشکل‌ها نداشته، گفت: چیزی که از اتاق در این دوره دیدیم یک ارتباط تو خالی با دولت و مجامع بین المللی به دور از اهمیت دادن به تشکل ها بود در دوره نه

]]>
حمایت از کالای وارداتی با تخصیص ارز و اعطای معافیت http://www.otaghnews.com/news/427295/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA Wed, 22 May 19 16:00:36 +0430 حمایت از کالای وارداتی با تخصیص ارز و اعطای معافیت
مسعود گیل آبادی انجمن صنایع تولید کنندگان سموم گفت: برخی ازاجناس وارداتی ما دارای معافیت‌هایی بوده و به آن ارز هم تخصیص داده می شود در حالی که نمونه تولید داخلی همان کالا هیچگونه معافیتی ندارد .

]]>
رسیدگی به وضعیت نابسامان ارز باید در اولویت قرار گیرد http://www.otaghnews.com/news/427294/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 22 May 19 15:54:34 +0430 حسن میرباقری مهرآبادی رئیس انجمن وارد کنندگان لاستیک خودرو ضمن اظهار رضایت از عملکرد اتاق و ریاست این دوره، گفت: اتاق نهم رسیدگی به وضعیت نابسامان ارز را در اولویت قرار دهد، اتاق باید به عنوان بازوی توانایی برای دولت باشد .

]]>
بازگشت ١٨.٧ میلیارد دلار ارز صادراتی http://www.otaghnews.com/news/427234/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%A1%D9%A8.%D9%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C Tue, 21 May 19 11:36:02 +0430 بازگشت ١٨.٧ میلیارد دلار ارز صادراتی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از بازگشت ١٨.٧ میلیارد دلار ارز صادراتی خبر داد و گفت: بانک مرکزی با بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی، روند بازگشت ارز را کند نکند.

]]>
تحریم را باید به فرصت تبدیل کرد http://www.otaghnews.com/news/427232/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 21 May 19 11:05:04 +0430 تحریم را باید به فرصت تبدیل کرد
رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ٩٨، شرایط سختی را پیش رو دارد، گفت: تحریم را علیرغم همه زیان ها باید به فرصت تبدیل کرد.

]]>
واکنش صادرکنندگان به بخشنامه امروز رفع تعهد ارزی http://www.otaghnews.com/news/427195/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C Mon, 20 May 19 13:21:02 +0430 واکنش صادرکنندگان به بخشنامه امروز رفع تعهد ارزی
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸گفت: برخی از بخش‌های دستورالعمل امروز، ابهام دارد.

]]>
هیات نمایندگان اتاق ها نادیده گرفته می شوند http://www.otaghnews.com/news/427159/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 19 May 19 12:37:11 +0430 هیات نمایندگان اتاق ها نادیده گرفته می شوند
عماد مردانی نایب رئیس دوم اتاق اراک با اشاره به اینکه اتاق ها رئیس محور اداره می‌شوند، گفت: اتاق بازرگانی امروز جایگاهی سمبلیک یافته و هیات نمایندگان که از ارکان اصلی اتاق ها هستند عملا نقشی در اداره اتاق ها ندارند .

]]>
ضعف اتاق بخش کشاورزی را در معرض آسیب قرار داده است http://www.otaghnews.com/news/427142/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 19 May 19 11:48:32 +0430 ضعف اتاق بخش کشاورزی را در معرض آسیب قرار داده است
مجتبی جلالوندی منشی هیات رئیسه اتاق اراک با اشاره به اینکه بخش کشاورزی مظلوم واقع شده و مدافع چندانی ندارد، گفت: برخی از افراد در کمیسیون کشاورزی هم تنها به دنبال جایگاه خود هستند تا اینکه درد کشاورز را رفع کنند، همین بی توجهی موجب شده که اکنون در آستانه

]]>
اتاق باید به تشکل ها بها دهد http://www.otaghnews.com/news/427048/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D8%AF Thu, 16 May 19 12:56:41 +0430 اتاق باید به تشکل ها بها دهد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران  در خصوص اتاق بازرگانی و آنچه تصمیصم گیرندگان این اتاق بالاخص در دوره هشتم اتخاذ کرده اند براین باور است که این تصمیمات چندان مورد قبول و نظر همه اعضا

]]>
ریاست محوری فصل مشترک اتاق های بازرگانی است http://www.otaghnews.com/news/427049/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 16 May 19 12:56:13 +0430 علی اولاد دیلمقانیان عضو هیات نمایندگان اتاق ارومیه با تاکید بر اینکه رکن اصلی اتاق هیات نمایندگان است، گفت: در جلسات مشترک اتاق و دولت چیزی جز هیچ عاید اتاقی ها نشد و آنچه درخصوص انتخابات هیات نمایندگان می توان گفت انتخابت بر مبنای لیست های روسا اتاق ها

]]>
تولید کنندگان و تجار را به حال خود بگذارید http://www.otaghnews.com/news/427047/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF Thu, 16 May 19 12:51:13 +0430 تولید کنندگان و تجار را به حال خود بگذارید
حمید شمعیار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه از دولت نا امید شدیم، گفت: تنها خواست ما این است که فعالین اقتصادی را به حال خود بگذراند، دولت هیچگونه حمایتی از ما ندارد و خبری هم از اعطای وام و تسهیلات نیست حداقل ما را به حال خودمان بگذ

]]>
مرزهای مبادله کالایی ایران و عراق به ۱۲ مرز افزایش می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/427037/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF- Wed, 15 May 19 21:39:26 +0430 مرزهای مبادله کالایی ایران و عراق به ۱۲ مرز افزایش می‌یابد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: هم اکنون ایران و عراق در ۸ مرز مبادله کالایی دارند که به زودی به ۱۲ مرز افزایش می‌یابد.

]]>
عمده دلارهایی که برنگشته مربوط به فولاد و پتروشیمی است http://www.otaghnews.com/news/427036/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 15 May 19 21:36:49 +0430 عمده دلارهایی که برنگشته مربوط به فولاد و پتروشیمی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه نه مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم و نه موافق آن، گفت: بخش عمده‌ای از دلارهایی که برنگشته مربوط به بخش‌های فولاد و پتروشیمی بوده است.

]]>
تفاوت دیدگاه ها نباید هیات رئیسه را از هم سویی باز دارد http://www.otaghnews.com/news/427030/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 15 May 19 15:49:13 +0430 تفاوت دیدگاه ها نباید هیات رئیسه را از هم سویی باز دارد
نجات سنگی عضو هیات نمایندگان اتاق ارومیه تفاوت آرا هیات رئیسه اتاق بازرگانی را تا حدی که به همسویی آنها خدشه ای وارد نکند مورد قبول دانست و گفت: همچنان که ریاست اتاق با تعامل خوب خود با مجموعه حاکمیت بسترسازی می کند، هیات رئیسه هم باید در یک سمت و سو همکا

]]>
اتاق برای افزایش سهمش در اقتصاد باید انرژی بیشتری بگذارد http://www.otaghnews.com/news/427027/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 15 May 19 15:41:52 +0430 اتاق برای افزایش سهمش در اقتصاد باید انرژی بیشتری بگذارد
سید سعید رضوانی عضو هیات نمایندگان اتاق اراک گفت: اتاق بازرگانی انرژی لازم را نگذاشت و به همین سبب هم سهم کمی در اقتصاد دارد تا زمانی که خودمان را به دولت و سایر ارکان اداره اقتصاد کشور ثابت نکنیم وضعمان تغییری نمی کند .

]]>
مسائل و ابهامات صادرکنندگان در حوزه مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده http://www.otaghnews.com/news/427024/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87 Wed, 15 May 19 15:16:09 +0430 مسائل و ابهامات صادرکنندگان در حوزه مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر روز گذشته بیست و چهارم اردیبهشت ماه نشستی با محوریت حل مسائل و ابهام صادرکنندگان در حوزه مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده با حضور مدیران سازمان امور مالیاتی و جمعی از صادرکنندگان در  محل اتاق بازرگانی ایران برگزار کرد.

]]>
جزئیات نامه‌نگاری شافعی با همتی http://www.otaghnews.com/news/427022/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C Wed, 15 May 19 15:04:08 +0430 جزئیات نامه‌نگاری شافعی با همتی
در پی حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی طی هفته جاری، پیشنهادات جدید ارزی فعالان اقتصادی به بانک مرکزی ارائه شد.

]]>
تعامل اتاق ایران با شهرستان ها تنها به انتخابات محدود است http://www.otaghnews.com/news/426910/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 13 May 19 12:28:00 +0430 تعامل اتاق ایران با شهرستان ها تنها به انتخابات محدود است
فرشید قربانی عضو هیات نمایندگان اتاق آبادان با بیان اینکه اتاق ایران ارتباط چندانی با اتاق شهرستان ها نداشته و این ارتباط محدود به زمان انتخابات هیات رئیسه و هیات نمایندگان است، اظهار داشت: آنچه از مجموع فعالیت اتاق برداشت می شود این است که اتاق تمایلی به

]]>
هیات رئیسه اتاق در جلسات حاکمیتی مسامحه می کند http://www.otaghnews.com/news/426908/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 13 May 19 10:48:16 +0430 هیات رئیسه اتاق در جلسات حاکمیتی مسامحه می کند
حامد امینی مصلح آبادی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک بر این باور است که اتاق ایران در جلسات حاکمیتی و برخورد با دولت مساحمه میکند، در مواردی هم که می توانست موجب اتخاذ تصمیمات بهتری شد به وظیفه خود آنچنان که باید عمل نکرد در این دوره باید ارتباط با استا

]]>
دولت استقبالی از نظرات اتاق بازرگانی نمی‌کرد http://www.otaghnews.com/news/426885/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 12 May 19 16:25:58 +0430 دولت استقبالی از نظرات اتاق بازرگانی نمی‌کرد
ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم با بیان اینکه ریاست و هیات رئیسه جدید اتاق باید نگاه کارشناسی نسبت به مسائل اقتصادی داشته و به صورت جامع این مسائل را به هیات دولت و مراجع تصمیم گیر انتقال دهد، گفت: در سال  97 به صورت کامل استقبال از نظرات اتاق توسط دو

]]>
شاهد کثرت جلسات بدون خروجی بودیم http://www.otaghnews.com/news/426859/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85 Sun, 12 May 19 10:54:10 +0430 شاهد کثرت جلسات بدون خروجی بودیم
اسدالله کرد زنگنه خزانه دار اتاق بازرگانی آبادان از کثرت برگزاری جلسات بدون خروجی در اتاق بازرگانی خبرداد و گفت: اتاق باید دولت را به پای میز مذاکره می کشاند تا بتواند مسئائلی که پیرامون تولید و رفع موانع تولید مطرح بود را به سرانجام برساند .

]]>
شورای روسا در قانون جدید اتاق بازرگانی دیده شود http://www.otaghnews.com/news/426860/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 12 May 19 10:43:10 +0430 منوچهر توسطی ریاست اتاق بازرگانی اراک، گفت: اتاق ایران باید از ظرفیت تمامی اتاق های استانی به صورت یکسان بهرمند شود و نشان دهد که نماینده کامل و اثر گذاری برای بخش خصوصی است .

]]>
در تأمین نیازهای مردم راه را اشتباه رفته‌ایم http://www.otaghnews.com/news/426820/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85 Sat, 11 May 19 14:33:03 +0430 در تأمین نیازهای مردم راه را اشتباه رفته‌ایم
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که نه سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مشخص است و نه به طور دقیق تکلیف مدیریت بازارها روشن شده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بر اساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود.

]]>
اتاق به شدت دچار مصلحت اندیشی شده است http://www.otaghnews.com/news/426810/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 11 May 19 11:24:40 +0430 اتاق به شدت دچار مصلحت اندیشی شده است
عزت آبادی عضوهیات نمایندگان کرمان با اشاره به فاصله گرفتن اتاق از جایگاه اصلی خود به عنوان مدافع بخش خصوصی، بیان کرد: اتاق به شدت دچار مصلحت اندیشی شده بود در این دوره ریاست اتاق با توجه به تجربیاتی که از دوره پیشین به دست آورده باید حرف خود را به دور از

]]>
رئیس اتاق باید درد بخش خصوصی را بداند http://www.otaghnews.com/news/426807/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF Sat, 11 May 19 10:25:20 +0430 رئیس اتاق باید درد بخش خصوصی را بداند
بهنام نیک فر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اراک تنها راه نجات بخش خصوصی را توجه به کمیسیون ها خواند و گفت: اتاق باید به صورت تیمی و متحد در خدمت کمیسیون ها باشد در حالی که به این امر دقت نمی شود و حتی بعضا هزینه کارشناسی‌های مربوط به کمیسیون ها را اعضا

]]>
مشکلات دیگر از حرف گذشته است http://www.otaghnews.com/news/426808/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 11 May 19 10:21:17 +0430 مشکلات دیگر از حرف گذشته است
علی یگانه فرد عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه مشکلات بانکی، بیمه، دارایی چندین سال است به صورت پیاپی عنوان می شود و اکنون دیگر از مرحله حرف گذشته است، اظهار داشت: هیات رئیسه اتاق باید از اجماع نظرات مختلف تشکیل شود تا از یکدستی تصمیمات به

]]>
چرا نرخ کالاهای اساسی در بازار متفاوت است؟ http://www.otaghnews.com/news/426717/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 08 May 19 22:23:03 +0430 چرا نرخ کالاهای اساسی در بازار متفاوت است؟
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است نمی‌توان آنچه در تغییر قیمت کالاها در ماه‌های گذشته رخ داده را صرفا عاملی کوتاه‌مدت دانست و این مساله از مشکلات ساختاری نظام توزیع در اقتصاد ایران بیرون می‌آید.

]]>
کمیسیون های دارای تولید ناخالص ملی را دریابیم http://www.otaghnews.com/news/426709/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85 Wed, 08 May 19 15:27:38 +0430 کمیسیون های دارای تولید ناخالص ملی را دریابیم
مهدی رحیمی منشی هیات رئیسه اتاق اهواز در خصوص کمیسیون ها اتاق بازرگانی با اشاره به نقش مهم و اثر گذار آنها گفت: باید هر چه بیشتر به دنبال فعال کردن کمیسیون هایی باشیم که تولید ناخالص ملی دارند و از صادرات محصول به مست صادرات تکنولوژی حرکت کنیم .

]]>
هیات رئیسه اتاق نهم باید به دور از سیاسی کار و هیاهو باشد http://www.otaghnews.com/news/426699/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Wed, 08 May 19 14:59:06 +0430 هیات رئیسه اتاق نهم باید به دور از سیاسی کار و هیاهو باشد
علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به یانکه اتاق نهم یک سری از کارهای اضطراری خواهد داشت گفت: مجموع شرایط اقتصادی حاکم می طلبد اتاق در این دوره از روزمرگی فاصله گیرد و و هیات رئیسه هم به دور از سیاسی کار و هیاهو به تحقق اهداف بخش خصو

]]>
نگاهی به هزینه‌های سفر ایرانی‌ها http://www.otaghnews.com/news/426667/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 07 May 19 22:09:10 +0430 نگاهی به هزینه‌های سفر ایرانی‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که تعداد سفر ایرانی‌ها در بهار سال ۱۳۹۷ افزایش یافته، اما با رسیدن آمارهای نهایی فصل جاری احتمالا روند سفرها کاهشی خواهد شد.

]]>
تصمیمات اتاق پشت درهای بسته اتخاذ می شود http://www.otaghnews.com/news/426648/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 07 May 19 13:23:44 +0430 تصمیمات اتاق پشت درهای بسته اتخاذ می شود
ناصر بیگی عضو هیات نمایندگان اتاق اراک گفت: از تصمیمات اتاق مطلع نمی شدیم بر ما مشخص نبود که نقش اتاق در شورای گفتگو چگونه بوده و مصوبات و تصمیمات پشت درهای بسته بدون هیچ گونه اطلاع رسانی اتخاذ می شد .

]]>
رئیس اتاق نباید به دولت وابستگی داشته باشد http://www.otaghnews.com/news/426646/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 07 May 19 13:16:16 +0430 رئیس اتاق نباید به دولت وابستگی داشته باشد
سید رضی میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی سهمی از اقتصادی که دولت برای ایران رقم زده ندارد، گفت: اتاق آنگونه که باید نقش مشورتی خود را بازی نکرد و مشاور سه قوه نبود البته چندان بهایی هم از سوی دولت به اتاق داده نمی شد که بتوان انت

]]>
اتاق نهم باید رانت خواران را شناسایی کند http://www.otaghnews.com/news/426647/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 07 May 19 13:08:37 +0430 اتاق نهم باید رانت خواران را شناسایی کند
جمشید برزگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه تا زمانی که ایران در رتبه بالاتر از 100 در شاخص جهانی سهولت کسب ‌و کار است چه انتظاری از بخش خصوصی می توان داشت، گفت: اتاق نهم به عنوان اولویت باید رانت خواران را شناسایی کند محیط کسب و کار

]]>
هر کس دنبال صندلی خود است http://www.otaghnews.com/news/426614/%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 06 May 19 15:08:40 +0430 هر کس دنبال صندلی خود است
عبدالرسول ابراهیمی خزانه دار اتاق بازرگانی بوشهر معتقد است در  اتاق هر کس به دنبال حفظ صندلی خود است و تنها کاری که اتاق بازرگانی می کند جلسه گذاشتن های بی ثمر و انتقادات بی نتیجه است و در جایی که لازم است بر وزارت خانه ای فشار بیاورد میانه روی می کند .

]]>
وقت بازگشت به کارشناسان اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/426603/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 06 May 19 14:55:11 +0430 وقت بازگشت به کارشناسان اقتصادی است
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران با یک جنگ همه جانبه مواجه شده، استفاده از نظرات کارشناسان بیشترین اهمیت را در مسیر عبور از بحران دارد.

]]>
رئیس اتاق باید توانایی لابی گری داشته باشد http://www.otaghnews.com/news/426613/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 06 May 19 14:38:49 +0430 رئیس اتاق باید توانایی لابی گری داشته باشد
امیر امیران آملی اتاق بازرگانی ساری با بیان اینکه بازار ما  مبتنی بر عرضه و تقاضاست و دولت با تصمیمات بی اساس خود به مشکلات این بازار دامن زده، گفت: بخش خصوصی با سهم 20 درصدی در اقتصاد نمی تواند کاری کند ، با وجود تصمیمات بی پایه در تمامی بخش ها ما با کدا

]]>
هیأت رئیسه باید با رئیس اتاق هماهنگ باشد http://www.otaghnews.com/news/426590/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 06 May 19 10:41:48 +0430 هیأت رئیسه باید با رئیس اتاق هماهنگ باشد
نعمت اله نوری زاده گلنگشی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز بر این باور است آنچه در اتاق بازرگانی به کرات شاهد آن هستیم برگزاری جلسات متعدد و بی سرانجام است و جلسه بدون اجرا شدن مصوبات آن بی فایده است .

]]>
رایزنی دولت هند با یک بانک جدید برای همکاری با تجار ایرانی http://www.otaghnews.com/news/426589/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 06 May 19 10:32:25 +0430 رایزنی دولت هند با یک بانک جدید برای همکاری با تجار ایرانی
سفیر جدید هند در تهران طی ملاقات با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از برنامه‌ریزی این کشور برای در نظر گرفتن یک بانک جدید در کنار یوکو بانک به منظور تسهیل در همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور خبر داد.

]]>
نگاهی به تغییر قیمت بازارهای اساسی در ۱۲ ماهه ۹۷ http://www.otaghnews.com/news/426556/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DB%B9%DB%B7 Sun, 05 May 19 17:40:03 +0430 نگاهی به تغییر قیمت بازارهای اساسی در ۱۲ ماهه ۹۷
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی عملکرد بازارهای اساسی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ پرداخته و قیمت‌ها در سالی که گذشت را با سال ۱۳۹۶ مقایسه کرده است.

]]>
برگزاری جلسات بدون خروجی و اجرا ره آورد دوره هشتم بود http://www.otaghnews.com/news/426536/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sun, 05 May 19 11:07:11 +0430 برگزاری جلسات بدون خروجی و اجرا ره آورد دوره هشتم بود
سید علی حسینی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه در دوران تحریم ها چراغ اقتصاد را بخش خصوصی باید روشن نگاه دارد اظهار داشت: علی رغم رفت و آمدهای زیاد و برگزاری جلسات متعدد با مقامات عالی رتبه کار اجرائی صورت نگرفت و اتاق در پیگیری خر

]]>
اتاق دوره هشتم پارلمانی اداره نشد http://www.otaghnews.com/news/426535/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF Sun, 05 May 19 11:01:38 +0430 اتاق دوره هشتم پارلمانی اداره نشد
حسین وثوقی ایرانی منشی هیات رئیسه اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه اتاق ایران در دوره هشتم یک مدیریت علمی در پیش گرفته بود، گفت: آنگونه که همگان اتاق را پارلمان بخش خصوصی می دانند ولی این تشکل به صورت پارلمانی اداره نشد و تصمیمات در صحن علنی عنوان نمی ش

]]>
فعالان اقتصادی باید به اتاق بازرگانی احساس نیاز کنند http://www.otaghnews.com/news/426534/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 05 May 19 10:46:23 +0430 فعالان اقتصادی باید به اتاق بازرگانی احساس نیاز کنند
سید کمال حسینی ریاست اتاق بازرگانی سنندج معتقد است: اتاق بازرگانی باید تشکلی فراگیر برای فعالان اقتصادی باشد به گونه ای که به آن احساس نیاز کنند و از تمام ظرفیت ها برای چانه زنی با دولت استفاده کند .

]]>
برخی با رانت اطلاعات بازار را به هم می‌زنند http://www.otaghnews.com/news/426513/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF- Sat, 04 May 19 17:31:03 +0430 برخی با رانت اطلاعات بازار را به هم می‌زنند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تصمیمات دولتی نباید به گونه ای باشد که تنها عده‌ای خاص به واسطه‌ی داشتن رانت اطلاعاتی باعث بر هم زدن نظم بازار شوند.

]]>
ریاست اتاق نباید دستوری وارد اتاق شود http://www.otaghnews.com/news/426504/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 04 May 19 17:14:15 +0430 ریاست اتاق نباید دستوری وارد اتاق شود
ابوالفتح ابراهیمی نائب رئیس هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه کسانی که به واسطه نوسانات ارزی به نوایی رسیدند و به اتاق راه یافتند را انتخاب نکنیم، گفت: ریاست اتاق باید به واسطه تلاش و شایستگی خود به این مقام دست یابد نه اینکه آنی الوصول بود

]]>