اتاق خبر-اتاق تعاون http://www.otaghnews.com/category/26/ info@rsm.co.ir Thu, 27 Feb 20 22:57:06 +0330fa 10 میلیون نفر عضو تعاونی های متعارف http://www.otaghnews.com/news/386587/10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81 Wed, 11 Jan 17 09:43:26 +0330 10 میلیون نفر عضو تعاونی های متعارف

]]>
حرکت جدی در زمینه واگذاری سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی ندیدیم http://www.otaghnews.com/news/385920/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 27 Dec 16 18:09:37 +0330 حرکت جدی در زمینه واگذاری سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی ندیدیم

]]>
در نخستین نشست هم اندیشی جهادگران اقتصادی ایران مطرح شد http://www.otaghnews.com/news/385825/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Sun, 25 Dec 16 17:54:12 +0330 در نخستین نشست هم اندیشی جهادگران اقتصادی ایران مطرح شد

]]>
توسعه نظام آموزش؛هدف اتحادیه های تعاونی http://www.otaghnews.com/news/385575/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%9B%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C Tue, 20 Dec 16 11:50:52 +0330 توسعه نظام آموزش؛هدف اتحادیه های تعاونی
روحانی معتقد است شکل گیری اتحادیه تعاونی های فرهنگی و آموزشی می تواند موجب افزایش اعتبار تعاونی ها این بخش شود.

]]>
بیش از 18 هزار روستا تحت حمایت دهداری های تعاونی http://www.otaghnews.com/news/385208/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-18-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C Mon, 19 Dec 16 15:12:35 +0330 بیش از 18 هزار روستا تحت حمایت دهداری های تعاونی
کلاننتری معتقد است که بخش تعاون توانایی های بالقوه ای دارد و آنچنان که در قانون اساسی تعریف شده است می توان با کمک این بخش مردم را وارد اقتصاد کشور کرد.

]]>
نقش پررنگ فرهنگیان در مشارکت مدارس با تعاونی ها http://www.otaghnews.com/news/385215/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7- Mon, 19 Dec 16 15:11:47 +0330 نقش پررنگ فرهنگیان در مشارکت مدارس با تعاونی ها
مرضیه گرد معتقد است که با بهره گیری از تجارب فرهنگیان بازنشسته می توان سهم تعاونی ها را در توسعه عملکرد مدارس توسعه داد.

]]>
ضرورت اعتقاد به اهمیت تعاونی ها http://www.otaghnews.com/news/385221/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7- Mon, 19 Dec 16 15:11:29 +0330 ضرورت اعتقاد به اهمیت تعاونی ها

]]>
بهرمندی از ظرفیت های بخش تعاون به منظور بهبود اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/384931/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Wed, 14 Dec 16 15:40:03 +0330 بهرمندی از ظرفیت های بخش تعاون به منظور بهبود اقتصاد
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور معتقد است که بخش تعاونی حافظ و ضامن عدالت در کشور است و می تواند از تکاثر ثروت جلوگیری کند .

]]>
فعالیت 490 مدرسه غیر انتفاعی در قالب تعاونی ها http://www.otaghnews.com/news/384890/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-490--%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Wed, 14 Dec 16 14:54:41 +0330 فعالیت 490  مدرسه غیر انتفاعی در قالب تعاونی ها
اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی با حضور معاونان و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیرآموزش و پرورش در سالن همایش های تلاش امروز صبح برگزار شد.

]]>
اولین همایش مدرسه تعاونی ؛ اقتصاد مشارکتی http://www.otaghnews.com/news/384813/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C Wed, 14 Dec 16 14:52:46 +0330 اولین همایش مدرسه تعاونی ؛ اقتصاد مشارکتی
هدف اصلی برگزاری این همایش بررسی الگوهای موجود مدارس تعاونی در ایران و همچنین ترویج گفتمان تعاونی به عنوان مدل اقتصادی مشارکتی است.

]]>
بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در نشست نمایندگان مجلس با اعضای اتاق تعاون http://www.otaghnews.com/news/377425/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 Mon, 24 Oct 16 15:26:23 +0330 بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در نشست نمایندگان مجلس با اعضای اتاق تعاون
نشست انتقادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای اتاق تعاون ایران پیرامون لایحه اصلاحیه قانون تعاون برگزار شد و براساس آن بر لزوم استرداد این لایحه به دولت تأکید کردند.

]]>
آغاز به کار 1000 تعاونی آموزشی جدید http://www.otaghnews.com/news/372420/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-1000-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 25 Sep 16 09:46:23 +0330 آغاز به کار 1000 تعاونی آموزشی جدید

]]>
کارگروه رفع موانع تولید واحدهای تولیدی و صنعتی استان کرمان برگزار شد http://www.otaghnews.com/news/370220/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sat, 10 Sep 16 16:22:52 +0430 کارگروه رفع موانع تولید واحدهای تولیدی و صنعتی استان کرمان برگزار شد
کارگروه رفع موانع تولید با حضور مهدیان سرپرست بانک توسعه تعاون،مسئولان واحدهای تعاونی، تولیدی و صنعتی شهرستان سیرجان به‌منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان کرمان برگزار شد.

]]>
با تسهیلات بانک توسعه تعاون، نیروگاه 16 مگاواتی شرکت تعاونی الکترو برق مجمریزد افتتاح شد http://www.otaghnews.com/news/370218/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-16-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Sat, 10 Sep 16 16:18:26 +0430 با تسهیلات بانک توسعه تعاون، نیروگاه 16 مگاواتی شرکت تعاونی الکترو برق مجمریزد افتتاح شد
نیروگاه 16 مگاواتی شرکت تعاونی الکترو برق مجمریزد با تسهیلات بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه ملی و با حضور دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فتاحی عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون، مدیران ستادی و مقامات استانی در یزد افتتاح شد

]]>
تعاونی‌ها در جذب سرمایه‌‌هاي خارجی فعال‌تر شده‌اند http://www.otaghnews.com/news/366708/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Mon, 22 Aug 16 15:07:15 +0430 تعاونی‌ها در جذب سرمایه‌‌هاي خارجی فعال‌تر شده‌اند
مديركل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اينکه نمایشگاه «دستاوردها و توانمندی‌های تعاونی‌ها» در شهریورماه سال جاري برگزار می شود،گفت: این نمایشگاه محل مناسبي براي عرضه ظرفيت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون خواهد بود.

]]>
ورود تعاونی ها به مباحث نمایشگاهی http://www.otaghnews.com/news/364724/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Sat, 13 Aug 16 11:13:28 +0430 ورود تعاونی ها به مباحث نمایشگاهی
از ابتدای انقلاب اسلامی موضوع تعاون به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد که قانون اساسی نیز آن را به صراحت نام برده است مطرح بود اما این بخش هیچ گاه نتوانست توفیق لازم را بیابد.

]]>
وقتي تعاون زير سايه بخش خصوصي قرار مي‌گيرد http://www.otaghnews.com/news/353767/%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF Wed, 22 Jun 16 20:25:03 +0430 وقتي تعاون زير سايه بخش خصوصي قرار مي‌گيرد
يكي از كارهاي مثبت اين دوره اتاق بازرگاني تلاش براي همكاري ميان تشكل‌هاي موازي است كه در طول سال‌ها همكاري بسيار گسسته‌يي با يكديگر داشته‌اند.

]]>
حذف تعاونی‌های استانی سهام عدالت غیر قانونی است http://www.otaghnews.com/news/344758/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 23 May 16 02:02:03 +0430 حذف تعاونی‌های استانی سهام عدالت غیر قانونی است
عظیمی راه اندازی صندوق‌های پروژه را راهکاری برای خروج از رکود عنوان کرد و گفت: تشکیل بازار پنجم با عنوان بورس تعاون طی سال گذشته به متولیان بازار سرمایه محول شد، اما تا این لحظه هیچ الگویی در این زمینه وجود ندارد.

]]>
تعاونی ها در حال نابودی اند، چگونه اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم http://www.otaghnews.com/news/339743/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 04 May 16 20:53:02 +0430 تعاونی ها در حال نابودی اند، چگونه اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم
رئیس کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت اتاق تعاون ایران بر پیگیری اختیارات و شرح وظایف اتحادیه های تعاونی در مجلس تاکید کرد.

]]>
اعزام هیئت های تجاری از اهداف تفاهمنامه با شرکت بازرگانی هلند http://www.otaghnews.com/news/339000/-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF Mon, 02 May 16 21:04:02 +0430  اعزام هیئت های تجاری از اهداف تفاهمنامه با شرکت بازرگانی هلند
رئیس اتاق تعاون خوزستان گفت: اعزام هیئت های تجاری، سرمایه گذاری در سایر کشورها و حفظ منافع در معاملات صورت گرفته که تحت نظارت دو طرف انجام شده باشند، از اهداف تفاهمنامه با شرکت بازرگانی هلند است.

]]>
ایجاد مرکز توسعه تجارت ایران و اروپا http://www.otaghnews.com/news/337347/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Wed, 27 Apr 16 10:55:02 +0430 ایجاد مرکز توسعه تجارت ایران و اروپا
یک مقام مسئول در اتاق تعاون ایران گفت: در پی تفاهم‌نامه مشترک با اتاق بازرگانی چک، مرکز توسعه تجاری ایران و اروپا تشکیل می‌شود.

]]>
۲۷۰۰ تعاونی در زنجان فعال است http://www.otaghnews.com/news/336443/%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 24 Apr 16 22:16:02 +0430 ۲۷۰۰ تعاونی در زنجان فعال است
مدیر کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان از فعالیت ۴ هزار و ۸۰ تعاونی در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد تنها دو هزار و ۷۰۰ تعاونی فعال است.

]]>
جزئیات مصوبه دولت درباره خرید ذرت وجو http://www.otaghnews.com/news/335092/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88 Tue, 19 Apr 16 23:27:02 +0430 جزئیات مصوبه دولت درباره خرید ذرت وجو
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی جزئیات مصوبه هیات دولت درباره عرضه ذرت و جو در کلیه استان‌ها در بورس کالای ایران در سال‌جاری را اعلام کرد.

]]>
الگوی فراموش شده نظام تولید و توزیع را دریابید http://www.otaghnews.com/news/334603/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87--%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF Mon, 18 Apr 16 14:33:36 +0430 الگوی فراموش شده  نظام تولید و توزیع را دریابید

]]>
تفاهم نامه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون خوزستان منعقد شد http://www.otaghnews.com/news/334141/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 17 Apr 16 09:38:10 +0430 تفاهم نامه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون خوزستان منعقد شد
تفاهم نامه همكاري سه جانبه ‘ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز’ ، ‘ اتاق اصناف اهواز’ و ‘ اتاق تعاون خوزستان ‘ با يكديگر در راستاي توسعه ارتباطات و همكاري مشترك منعقد شد.

]]>
اتحاديه بين‌المللي تعاون http://www.otaghnews.com/news/325803/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 Mon, 14 Mar 16 10:31:45 +0330 اتحاديه بين‌المللي تعاون
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد به 3 بخش اساسي تقسيم مي‌شود.

]]>
افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری http://www.otaghnews.com/news/320828/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C Wed, 24 Feb 16 14:28:16 +0330 افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد مطالعه قرار گرفت و شیوه افزایش پلکانی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد .

]]>
دولت روحانی در دوسال اول چقدر شغل ایجاد کرد؟ http://www.otaghnews.com/news/320425/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 23 Feb 16 12:07:01 +0330 دولت روحانی در دوسال اول چقدر شغل ایجاد کرد؟
شرق نوشت:بهره‌برداری از آمارها به ‌شیوه‌ای نادرست در شرایط کنونی که فاصله زمانی اندکی تا انتخابات دوره دهم مجلس باقی است، نقل محافل اصولگرایی و طیف حامی دولت‌های نهم و دهم شده است.

]]>
آیا وقت استعفا دادن است؟ http://www.otaghnews.com/news/320262/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 23 Feb 16 07:43:01 +0330 آیا وقت استعفا دادن است؟
زمانی می رسد که باید از کارتان استعفا دهید ولی خودتان با این موضوع مقابله می کنید.

]]>
تازه‌ترین سناریوی مزدی 95 کارگران http://www.otaghnews.com/news/320056/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-95-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 22 Feb 16 22:34:02 +0330 تازه‌ترین سناریوی مزدی 95 کارگران
مهر نوشت: با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

]]>
۲۰۰۰ تعاونی در زنجان فعال است http://www.otaghnews.com/news/314393/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 03 Feb 16 07:06:01 +0330 ۲۰۰۰ تعاونی در زنجان فعال است
معاون اداره کل تعاون استان زنجان گفت: دو هزار تعاونی در بخش های مختلف در استان فعال است.

]]>
خواسته‌های اصناف، تعاون و بخش خصوصی از دولت http://www.otaghnews.com/news/310272/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Tue, 19 Jan 16 10:39:55 +0330 خواسته‌های اصناف، تعاون و بخش خصوصی از دولت
روسای اتاق ایران، اصناف و تعاون با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم خواسته‌های خود را برای حضور جدی‌تر در فضای اقتصادی را در حضور رئیس جمهور مطرح کردند.

]]>
پیشنهاد فرمول حداقل‌هزینه‌های زندگی به کارگروه مزد ۹۵ http://www.otaghnews.com/news/306852/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%B9%DB%B5 Wed, 06 Jan 16 13:51:01 +0330 پیشنهاد فرمول حداقل‌هزینه‌های زندگی به کارگروه مزد ۹۵
سومین جلسه کارگروه ویژه تعیین مزدسال ۹۵ عصر امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگذار شد.

]]>
احتمال برگزاری جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست های فشارقوی برق http://www.otaghnews.com/news/306847/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82 Wed, 06 Jan 16 13:29:01 +0330 احتمال برگزاری جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست های فشارقوی برق
به گفته کارگران پست های فشار قوی برق احتمال دارد عصر امروز در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جلسه‌ای در خصوص پیگیری مطالبات صنفی آنها تشکیل شود.

]]>
انتقاد از رویکرد ضد کارگری برنامه ششم توسعه http://www.otaghnews.com/news/306840/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 Wed, 06 Jan 16 13:08:01 +0330 انتقاد از رویکرد ضد کارگری برنامه ششم توسعه
انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس مستقر در معدن سنگ آهن چادر ملو با صدور بیانیه ای مخالفت خود را نسبت به کلیت لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه اعلام داشته اند.

]]>
توافق بخش تعاون با وزارت مسکن http://www.otaghnews.com/news/306858/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Wed, 06 Jan 16 12:22:57 +0330 توافق بخش تعاون با وزارت مسکن
رئیس اتاق تعاون ایران از توافق جدید تعاونی‌های فعال در بخش ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: ساختار سند قبلی توسعه بخش تعاون تغییر نمی‌کند.

]]>
ادغام صندوق های بیمه به شرط حمایت از حقوق ذینفعان http://www.otaghnews.com/news/306677/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86 Tue, 05 Jan 16 12:48:46 +0330 ادغام صندوق های بیمه به شرط حمایت از حقوق ذینفعان

]]>
بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تنظیم بازار http://www.otaghnews.com/news/306567/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Tue, 05 Jan 16 04:42:01 +0330 بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تنظیم بازار
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان زنجان بر ضرورت حضور بخش خصوصی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: موفقیت در این عرصه در سایه حضور پررنگ بخش خصوصی محقق می‌شود

]]>
بیمه کارگران ساختمانی استان زنجان پایش می‌شود http://www.otaghnews.com/news/306564/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 05 Jan 16 04:10:01 +0330 بیمه کارگران ساختمانی استان زنجان پایش می‌شود
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان زنجان با اشاره به ضرورت تشکیل جلسه مشترک تامین اجتماعی استان با انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: لغو بیمه کارگران ساختمانی باید تجدید نظر شود.

]]>
۵۰۰ تعاونی مختص بانوان در زنجان فعال است http://www.otaghnews.com/news/306560/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 05 Jan 16 03:28:02 +0330 ۵۰۰ تعاونی مختص بانوان در زنجان فعال است
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان از فعالیت ۵۰۰ تعاونی مختص بانوان در استان زنجان خبر داد.

]]>
نشست مشترک روسای سه اتاق http://www.otaghnews.com/news/306484/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82 Mon, 04 Jan 16 13:10:38 +0330 نشست مشترک روسای سه اتاق
مهم ترین مسایل اقتصادی کشور در نشست مشترک روسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

]]>
خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بازگشت به فضای غیرشفاف سابق است http://www.otaghnews.com/news/306189/-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Sun, 03 Jan 16 12:54:02 +0330  خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بازگشت به فضای غیرشفاف سابق است
دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا باید دوباره منتظر بازگشت همان فضای غیرشفاف و ناسالم سابق بود.

]]>
تبصره 33 لایحه برنامه ششم تجلی جدید سیاست تعدیل اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/306051/%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-33-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sun, 03 Jan 16 01:07:01 +0330 تبصره 33 لایحه برنامه ششم تجلی جدید سیاست تعدیل اقتصادی
یک فعال کارگری معتقد است: تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه ادامه سیاست های تعدیل اقتصادی است و با هدف خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قانون کار ارائه شده است.

]]>
۱۱۴ شبکه اجتماعی فعال کشور سرگرمی محور هستند http://www.otaghnews.com/news/304751/%DB%B1%DB%B1%DB%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 26 Dec 15 16:24:26 +0330 ۱۱۴ شبکه اجتماعی فعال کشور سرگرمی محور هستند
قائم مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارکرد ارتباطی، اطلاعاتی، خدماتی و سرگرمی چهار کارکرد پررنگ فضای مجازی در کشورمان هستند که بعد سرگرمی آن از دیگران پررنگ تر است.

]]>
تبعیض در پرداخت مزد موجب بحرانی‌تر شدن شرایط بازار کار می شود http://www.otaghnews.com/news/304485/-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 25 Dec 15 15:52:29 +0330  تبعیض در پرداخت مزد موجب بحرانی‌تر شدن شرایط بازار کار می شود
نمایندگان کارگران در نامه اعتراضی به دولت و مجلس در مخالفت با پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم، نتیجه برخی طرح‌ها مانند تبعیض در پرداخت مزد را بحرانی‌تر شدن شرایط بازار کار می‌دانند.

]]>
میزان صادرات تعاونی ها به 358 میلیون دلار رسید http://www.otaghnews.com/news/304478/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-358-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF- Fri, 25 Dec 15 14:52:29 +0330 میزان صادرات تعاونی ها به 358 میلیون دلار رسید
معاون وزیر تعاون از ایجاد بیش از 38 هزار شغل در بخش تعاون طی هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: میزان صادرات تعاونی‌های مرزنشین در این مدت به 358 میلیون دلار رسیده است.

]]>
بیمه 32 هزار بازنشسته ذوب آهن قطع نشده است http://www.otaghnews.com/news/304266/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-32-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Thu, 24 Dec 15 11:13:28 +0330 بیمه 32 هزار بازنشسته ذوب آهن قطع نشده است
رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه بیمه بازنشستگان ذوب آهن قطع نشده است گفت: دستور داده‌ایم ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان ذوب آهن قطع نشود و بازنشستگان ذوب آهن محدودیتی در دریافت خدمات از درمانگاه فولاد نداشته باشند.

]]>
حضور نمایشی نمایندگان کارگری در تعیین مزد http://www.otaghnews.com/news/303856/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF Tue, 22 Dec 15 16:58:49 +0330 حضور نمایشی نمایندگان کارگری در تعیین مزد
یک نماینده کارگری با بیان اینکه نمایندگان کارگران در نشست‌های شورای عالی کار به دلیل حضور دولت، به صورت نمایشی تاثیر دارند گفت: مزد فعلی با حداقل‌های زندگی اختلاف بیش از 50 درصدی دارد.

]]>
۲ میلیون نفر در آستانه بیکاری http://www.otaghnews.com/news/303815/%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 22 Dec 15 09:28:09 +0330 ۲ میلیون نفر در آستانه بیکاری
وضعیت اشتغال ۲ میلیون نفر قرمز شده و تعداد افرادی که توان تامین مخارج زندگی خود را ندارند، یکساله ۱۳۳ هزارنفر بیشتر شد؛بنابراین احتمال اینکه با اندک تکانه‌ اقتصادی به گروه بیکاران بپیوندند، وجود دارد.

]]>
اتاق تعاون در جلسه هم‌اندیشی با مجلسی‌ها به دنبال تعالی جایگاه تعاون است http://www.otaghnews.com/news/303734/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 21 Dec 15 16:39:58 +0330 اتاق تعاون در جلسه هم‌اندیشی با مجلسی‌ها به دنبال تعالی جایگاه تعاون است
رئیس اتاق تعاون با انتقاد از تبعیض‌ در مالیات‌ستانی، به ظرفیت‌های بخش تعاون کشور برای کمک به اقتصاد اشاره کردوگفت: 3 هدف ارتقای تعاونی‌ها در احکام دائمی، بودجه سالانه و برنامه ششم از اهداف نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

]]>