اتاق خبر-بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/category/4/ info@rsm.co.ir Thu, 21 Mar 19 21:04:41 +0330fa درخواست صادرکنندگان نمونه در جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس و بانک مرکزی http://www.otaghnews.com/news/409482/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sat, 21 Apr 18 09:53:59 +0430 درخواست صادرکنندگان نمونه در جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس و بانک مرکزی
فروردین ۹۷ بی‌شک یکی از مقاطع حساس تاریخ اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته است.

]]>
جشن امین الضرب و یادآوری ارزش کارآفرینان به افکار عمومی http://www.otaghnews.com/news/404225/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C- Sun, 31 Dec 17 10:16:34 +0330 جشن امین الضرب و یادآوری ارزش کارآفرینان به افکار عمومی

]]>
دلار دولتی به قیمت دیروز http://www.otaghnews.com/news/402976/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sun, 03 Dec 17 15:03:05 +0330 دلار دولتی به قیمت دیروز
قیمت تمامی ارزهای مبادله‌ای نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند،دلار ۳۵۲۷ تومان مبادله می‌شود.

]]>
مدرسه ای که پیرمرد ها اداره می کنند http://www.otaghnews.com/news/398738/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 02 Sep 17 10:28:27 +0430 مدرسه ای که پیرمرد ها اداره می کنند
در سالیان اخیر به واژگان علوم مدیریتی دنیا شاخصه ای اضافه شده است که نام آینده پژوهی را برای آن برگزیده اند آینده پژوهی در اصل به معنی بررسی نیازهایی است که نسل آینده با آن روبرو خواهد شد و ابعادی را در بر می گیرد که باید از امروز برای آن برنامه ریزی و دو

]]>
پیش‌ شرط‌ های ورود فروشگاه‌های خارجی http://www.otaghnews.com/news/398011/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C- Thu, 17 Aug 17 12:21:54 +0430 پیش‌ شرط‌ های ورود فروشگاه‌های خارجی

]]>
دیپلماسی اقتصادی راه دست یابی به منابع سرمایه گذاری خارجی http://www.otaghnews.com/news/397356/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Fri, 04 Aug 17 17:19:42 +0430 دیپلماسی اقتصادی راه دست یابی به منابع سرمایه گذاری خارجی

]]>
سازمان خصوصی‌سازی پول ایدرو را نمی‌دهد http://www.otaghnews.com/news/396357/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Sun, 16 Jul 17 09:53:09 +0430 سازمان خصوصی‌سازی پول ایدرو را نمی‌دهد
معظمی می‌گوید: امروز بخش خصوصی توانمندی لازم را ندارد و هم فضای کشور آماده سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی نیست.

]]>
بی مدیریتی در برنامه ریزی قبل از وقوع بحران http://www.otaghnews.com/news/392914/%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sat, 06 May 17 16:03:18 +0430 بی مدیریتی در برنامه ریزی قبل از وقوع بحران
برنامه ریزی در خصوص مخاطرات طبیعی و مشکلات حاصل از آن همچنین بحران های صنعتی و شهری همگی بخشی از وظایف مدیریت بحران محسوب می شوند که در تمامی دنیا به عنوان یک عامل سرنوشت ساز مورد نظر تصمیم گیران عرصه های اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

]]>
انتصاب رییس کمیته اصناف و بازاریان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی حزب اعتدال و توسعه http://www.otaghnews.com/news/391731/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 Thu, 13 Apr 17 11:12:56 +0430 انتصاب رییس کمیته اصناف و بازاریان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی حزب اعتدال و توسعه

]]>
دلایل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران http://www.otaghnews.com/news/391682/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 12 Apr 17 10:53:23 +0430 دلایل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران
عملکرد هیات واگذاری چگونه بوده است؟ محمدحسین رحمتی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی از عملکرد هیات واگذاری‌ها و کانامه بخش خصوصی، عملکرد این هیات را ناکام می‌خواند.

]]>
بخش خصوصی قدرتمندی در ایران نداریم http://www.otaghnews.com/news/391478/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sat, 08 Apr 17 09:37:27 +0430 بخش خصوصی قدرتمندی در ایران نداریم

]]>
اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/391413/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 06 Apr 17 12:58:50 +0430 اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی است
برنامه فرهنگ و ورزش این هفته (۱۴ تا ۱۷ فروردین) با حضور شهرام شریعتی، عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران و محمدرضا برومند، دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان به بررسی و تحلیل موضوع نامگذاری سال ۱۳۹۶ در حوزه ورزش پرداخت.

]]>
تفاهم نامه همه جانبه میان اصناف و وزارت ورزش http://www.otaghnews.com/news/389736/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4 Thu, 09 Mar 17 19:31:51 +0330 تفاهم نامه همه جانبه میان اصناف و وزارت ورزش

]]>
کانون اصناف و بازاریان حزب اعتدال و توسعه رونمایی شد http://www.otaghnews.com/news/388725/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 19 Feb 17 15:10:17 +0330 کانون اصناف و بازاریان حزب اعتدال و توسعه رونمایی شد

]]>
بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی مکران، وارد عمل شود http://www.otaghnews.com/news/388714/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 19 Feb 17 10:23:21 +0330 بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی مکران، وارد عمل شود

]]>
اقدامات اعانه‌ای منجر به توسعه پایدار انسان‌ها نمی‌شود http://www.otaghnews.com/news/388474/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 15 Feb 17 10:28:52 +0330 اقدامات اعانه‌ای منجر به توسعه پایدار انسان‌ها نمی‌شود
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با محوریت تجارب عملی در جامعه مدنی به مناسبت روز جهانی سرطان کودک، تأکید کرد: کمک‌های اعانه‌ای به پرورش انسان‌ها و توانمندسازی آنها کمکی نمی‌کند.

]]>
برای ٤ گورخر، معدن تعطیل می کنند http://www.otaghnews.com/news/388420/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%A4-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 14 Feb 17 09:53:41 +0330 برای ٤ گورخر، معدن تعطیل می کنند
٣٠ نقطه معدنی در کشور دست‌نخورده باقی مانده که اگر مشکلات حل شود، می‌توان از این منابع و معادن بهره‌برداری کرد آیین‌نامه قوی و نهاد ناظر قدرتمند نداریم

]]>
گفت‌وگوی انتقادی بخش خصوصی با وزیر http://www.otaghnews.com/news/388363/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1 Mon, 13 Feb 17 11:24:30 +0330 گفت‌وگوی انتقادی بخش خصوصی با وزیر
روز گذشته میهمان پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان، در مورد مسائل و چالش‌های مطرح شده در بخش صنعت، معدن و تجارت با حاضران وارد صحبت شد.

]]>
آموزش؛ شاه‌کلید توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/news/387514/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Sun, 29 Jan 17 11:48:56 +0330 آموزش؛ شاه‌کلید توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی
قانون بهبود مستمر محیط کسب­وکار یکی از شاخص ­ترین و بهترین دستاوردهای دهه ­های اخیر بخش ­خصوصی بوده و گامی بلند و توفیقی ماندگار در راستای ارتقاء و پیشرفت بخش ­خصوصی کشور محسوب می ­شود.

]]>
گام دوم اقتصاد در پسابرجام http://www.otaghnews.com/news/387510/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Sun, 29 Jan 17 10:43:28 +0330 گام دوم اقتصاد در پسابرجام

]]>
با سرمایه‌گذار خارجی عکس می‌گیرند و می‌گویند سرمایه جذب کردیم http://www.otaghnews.com/news/386832/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85 Mon, 16 Jan 17 11:38:24 +0330 با سرمایه‌گذار خارجی عکس می‌گیرند و می‌گویند سرمایه جذب کردیم
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: هر وقت سرمایه گذار خارجی، سرمایه، ماشین و تجهیزات را وارد کشور و کار را آغاز کرد، بگوییم سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم، نه اینکه با سرمایه گذار خارجی عکس بگیریم و بگوییم سرمایه خارجی جذب کردیم.

]]>
اصناف برای بهسازی بازار تاریخی زنجان مشارکت می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/386670/%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Thu, 12 Jan 17 20:22:04 +0330 اصناف برای بهسازی بازار تاریخی زنجان مشارکت می‌کنند
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: اصناف و بازاریان برای رونق اقتصادی و ارتقای بخش گردشگری در بهسازی بازار تاریخی زنجان مشارکت می‌کنند.

]]>
حساسیت زدایی نسبت به تغییرات شاخص بورس http://www.otaghnews.com/news/386589/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Wed, 11 Jan 17 10:45:01 +0330 حساسیت زدایی نسبت به تغییرات شاخص بورس

]]>
10 میلیون نفر عضو تعاونی های متعارف http://www.otaghnews.com/news/386587/10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81 Wed, 11 Jan 17 09:43:26 +0330 10 میلیون نفر عضو تعاونی های متعارف

]]>
خیز شرکت های ایرانی برای حضور در LME لندن http://www.otaghnews.com/news/386445/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-LME-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86 Sun, 08 Jan 17 11:54:01 +0330 خیز شرکت های ایرانی برای حضور در LME لندن

]]>
فعالان معدنی به‌دنبال روش‌های ریسک‌پذیر باشند http://www.otaghnews.com/news/386444/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF- Sun, 08 Jan 17 11:37:57 +0330 فعالان معدنی به‌دنبال روش‌های ریسک‌پذیر باشند
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران: بخش معدن با وجود پتانسیل بالای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسئلۀ کاملاً آشکار است چراکه در حال حاضر، صنایع زودبازده بیشتری در صنعت وجود دارد و معدن به‌دلیل اینکه به سرمایۀ و وقت بیشتری نیاز دارد کمتر مورد توجه است.

]]>
گران‌فروشی به بهانه دلار ممنوع! http://www.otaghnews.com/news/386083/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%21 Sat, 31 Dec 16 10:30:06 +0330 گران‌فروشی به بهانه دلار ممنوع!
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی به بهانه افزایش نرخ ارز هشدار داد.

]]>
تغييرات تشكلي با نظر تشكل‌ها باشد http://www.otaghnews.com/news/385994/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 29 Dec 16 09:51:51 +0330 تغييرات تشكلي با نظر تشكل‌ها باشد
حميدرضا صالحي دبيركل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران

]]>
خطر ادغام معاونت‌ها بيخ گوش تشكل‌ها http://www.otaghnews.com/news/385992/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Thu, 29 Dec 16 09:44:18 +0330 خطر ادغام معاونت‌ها بيخ گوش تشكل‌ها
فراز جبلی- در روزهاي اخير زمزمه ادغام معاونت‌ها بسيار جدي‌تر شده است. اين بحث مدت ها مطرح بود اما به نظر مي‌رسد اين‌بار قصد جدي براي ادغام‌ها ايجاد شده است. با وجود اين به نظر نمي‌رسد مطالعه درستي در اين رابطه صورت گرفته باشد.

]]>
هرس کردن 2 میلیون نان خور دولت سخت است http://www.otaghnews.com/news/385921/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Dec 16 18:38:29 +0330 هرس کردن 2 میلیون نان خور دولت سخت است

]]>
حرکت جدی در زمینه واگذاری سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی ندیدیم http://www.otaghnews.com/news/385920/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 27 Dec 16 18:09:37 +0330 حرکت جدی در زمینه واگذاری سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی ندیدیم

]]>
توزیع پول بدون برنامه برای تشکل ها مناسب نبوده است http://www.otaghnews.com/news/385857/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 26 Dec 16 10:43:22 +0330 توزیع پول بدون برنامه برای تشکل ها مناسب نبوده است
در جلسه رئیس اتاق ایران با جمعی از روسای تشکل ها مطرح شد که در حال حاضر نگاه به تشکل‌ها، نگاه تشکل‌سازی است و نه تشکل‌گرایی که این موضوع برای اتاق دستاورد خوبی نداشته است.

]]>
در نخستین نشست هم اندیشی جهادگران اقتصادی ایران مطرح شد http://www.otaghnews.com/news/385825/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Sun, 25 Dec 16 17:54:12 +0330 در نخستین نشست هم اندیشی جهادگران اقتصادی ایران مطرح شد

]]>
بیانیه تشکل ها خطاب به رئیس جمهور http://www.otaghnews.com/news/385814/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1 Sun, 25 Dec 16 11:52:26 +0330 بیانیه تشکل ها خطاب به رئیس جمهور

]]>
توسعه نظام آموزش؛هدف اتحادیه های تعاونی http://www.otaghnews.com/news/385575/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%9B%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C Tue, 20 Dec 16 11:50:52 +0330 توسعه نظام آموزش؛هدف اتحادیه های تعاونی
روحانی معتقد است شکل گیری اتحادیه تعاونی های فرهنگی و آموزشی می تواند موجب افزایش اعتبار تعاونی ها این بخش شود.

]]>
برخورد با واحدهای صنفی استفاده‌کننده از کلمات نامأنوس در تابلوهای صنوف http://www.otaghnews.com/news/385408/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81 Mon, 19 Dec 16 23:06:06 +0330 برخورد با واحدهای صنفی استفاده‌کننده از کلمات نامأنوس در تابلوهای صنوف
نایب رئیس اول اتاق اصناف استان البرز با بیان اینکه واحدهای صنفی اجازه استفاده از الفاظ بیگانه و نامأنوس در تابلوهای خود را ندارند، گفت: نظارت بر این موارد در دستور کار اتاق اصناف قرار می‌گیرد.

]]>
دریافت حق سرویس در رستوران ها غیرقانونی است http://www.otaghnews.com/news/385405/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 19 Dec 16 22:25:10 +0330 دریافت حق سرویس در رستوران ها غیرقانونی است
مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دریافت حق سرویس تحت هر عنوان در رستوران ها، غیرقانونی است.

]]>
طرح بازرسي اصناف ويژه شب يلدا در اراک آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/385404/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Mon, 19 Dec 16 22:11:07 +0330 طرح بازرسي اصناف ويژه شب يلدا در اراک آغاز شد
مدیر بازرسي و نظارت اتاق اصناف مرکز استان مرکزي از آغاز اجراي طرح تشديد کنترل و بازرسي اصناف ويژه شب يلدا در بازار اين شهرستان خبر داد

]]>
ورود SMEها به فرابورس گامی نو در فعالیت بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/news/385482/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-SME%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Mon, 19 Dec 16 15:54:11 +0330 ورود SMEها به فرابورس گامی نو در فعالیت بخش خصوصی
حضور SMEها در فرابورس فرصتی مناسب برای توسعه فعالیت های این بخش خواهد بود.

]]>
بیش از 18 هزار روستا تحت حمایت دهداری های تعاونی http://www.otaghnews.com/news/385208/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-18-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C Mon, 19 Dec 16 15:12:35 +0330 بیش از 18 هزار روستا تحت حمایت دهداری های تعاونی
کلاننتری معتقد است که بخش تعاون توانایی های بالقوه ای دارد و آنچنان که در قانون اساسی تعریف شده است می توان با کمک این بخش مردم را وارد اقتصاد کشور کرد.

]]>
نقش پررنگ فرهنگیان در مشارکت مدارس با تعاونی ها http://www.otaghnews.com/news/385215/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7- Mon, 19 Dec 16 15:11:47 +0330 نقش پررنگ فرهنگیان در مشارکت مدارس با تعاونی ها
مرضیه گرد معتقد است که با بهره گیری از تجارب فرهنگیان بازنشسته می توان سهم تعاونی ها را در توسعه عملکرد مدارس توسعه داد.

]]>
ضرورت اعتقاد به اهمیت تعاونی ها http://www.otaghnews.com/news/385221/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7- Mon, 19 Dec 16 15:11:29 +0330 ضرورت اعتقاد به اهمیت تعاونی ها

]]>
فاضلی: تقویت تعامل اصناف با کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه ششم http://www.otaghnews.com/news/385402/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85 Mon, 19 Dec 16 10:35:36 +0330 فاضلی: تقویت تعامل اصناف با کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه ششم
در نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رییس اتاق اصناف ایران دبیرکل، معاونان و مدیران اتاق مهم ترین مسایل مرتبط با اصناف و بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

]]>
تاثیر فقدان شرکتهای بیمه ای قدرتمند بر بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/news/384930/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Wed, 14 Dec 16 16:20:29 +0330 تاثیر فقدان شرکتهای بیمه ای قدرتمند بر بخش خصوصی
متاسفانه نبود شرکت های بیمه ای قدرتمند در کشور باعث شده است که بخش خصوصی و افراد شاغل در این بخش به دلایل گوناگونی متضرر شوند.

]]>
بهرمندی از ظرفیت های بخش تعاون به منظور بهبود اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/384931/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Wed, 14 Dec 16 15:40:03 +0330 بهرمندی از ظرفیت های بخش تعاون به منظور بهبود اقتصاد
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور معتقد است که بخش تعاونی حافظ و ضامن عدالت در کشور است و می تواند از تکاثر ثروت جلوگیری کند .

]]>
فعالیت 490 مدرسه غیر انتفاعی در قالب تعاونی ها http://www.otaghnews.com/news/384890/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-490--%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Wed, 14 Dec 16 14:54:41 +0330 فعالیت 490  مدرسه غیر انتفاعی در قالب تعاونی ها
اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی با حضور معاونان و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیرآموزش و پرورش در سالن همایش های تلاش امروز صبح برگزار شد.

]]>
اولین همایش مدرسه تعاونی ؛ اقتصاد مشارکتی http://www.otaghnews.com/news/384813/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C Wed, 14 Dec 16 14:52:46 +0330 اولین همایش مدرسه تعاونی ؛ اقتصاد مشارکتی
هدف اصلی برگزاری این همایش بررسی الگوهای موجود مدارس تعاونی در ایران و همچنین ترویج گفتمان تعاونی به عنوان مدل اقتصادی مشارکتی است.

]]>
نمایشگاه‌های خودرو حق پیش‌فروش ندارند http://www.otaghnews.com/news/384750/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Tue, 13 Dec 16 22:15:07 +0330 نمایشگاه‌های خودرو حق پیش‌فروش ندارند
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد که هیچ یک از اعضای این صنف حق عرضه خودرو به روش پیش‌فروش را نداشته و تنها باید این محصولات را به صورت نقدی عرضه کنند.

]]>
حضور ۶۵۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ تهران http://www.otaghnews.com/news/384751/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B6%DB%B5%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 13 Dec 16 14:48:54 +0330 حضور ۶۵۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ تهران
رئیس اتحادیه لیتوگراف گفت: بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته به مدت چهار روز در دی ماه آینده در تهران برگزار می شود.

]]>
فوتوتیتر اخبار هفتمین اجلاس نمایندگان اتاق اصناف ایران http://www.otaghnews.com/news/384144/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 10 Dec 16 13:04:07 +0330 فوتوتیتر اخبار هفتمین اجلاس نمایندگان اتاق اصناف ایران

]]>