اتاق خبر-بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/category/4/ info@rsm.co.ir Mon, 27 May 19 13:45:24 +0430fa ریاست اتاق نهم باید به هیات رئیسه تفویض اختیار کند http://www.otaghnews.com/news/427466/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 26 May 19 14:58:16 +0430 ریاست اتاق نهم باید به هیات رئیسه تفویض اختیار کند
محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به اینکه اتاق هشتم را باید به سه دوره تقسیم کرد گفت:اتاق نهم در شرایط به مراتب سخت تری آغاز می شود و می طلبد ریاست اتاق با تفویض اختیار به هیات رئیسه این اتاق را به بهترین نحو اداره کند .

]]>
اتاق هشتم ناپلونی قبول شد http://www.otaghnews.com/news/427461/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 May 19 14:37:14 +0430 اتاق هشتم ناپلونی قبول شد
رئیس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای با بیان اینکه نمره اتاق هشتم 12 یا 13 خواهد بود، گفت: اتاق هشتم ناپلونی قبولی را کسب کرد آنچه در برخورد دولت و حاکمیت با اتاق دیده می شد این بود که اتاق را جدی نمی گیرند .

]]>
مطالبه گری را از کاندیداهای نواب رییس اتاق مطالبه کنیم http://www.otaghnews.com/news/427451/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sun, 26 May 19 12:43:48 +0430 مطالبه گری را از کاندیداهای نواب رییس اتاق مطالبه کنیم
بیاییم از کاندیداهای نواب رییس اتاق ایران ؛مطالبه گری را مطالبه کنیم ، در عصری که با وجود پیشرفت های تکنولوژی و فن آوری، بسیاری از درخواست ها از فضای حقیقی به فضاهای مجازی کوچ کرده اند، نیاز است که مطالبه گری صحیح و قانونمند وچندجانبه دراتاق های بازرگانی

]]>
بخش خصوصی باید از گروه بندی و تیم سازی اجتناب کند http://www.otaghnews.com/news/427418/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 25 May 19 16:25:09 +0430 بخش خصوصی باید از گروه بندی و تیم سازی اجتناب کند
محمد رحیم نیازی ریاست انجمن ملی سیب زمینی با بیان اینکه بخش خصوصی باید از گروه بندی و تیم سازی و گاها مهندسی انتخابات از این طریق اجتناب کند، گفت: اتاق باید هر چه بیشتر قوی گردد و اقتصاد را دست گیرد تا شاهد از دست دادن بازار های صادراتی به لحاظ اشتباهات د

]]>
آسیب زیادی از موازی کاری تشکل‌ها در مواجهه با دولت دیده‌ایم http://www.otaghnews.com/news/427417/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85 Sat, 25 May 19 16:16:29 +0430 آسیب زیادی از موازی کاری تشکل‌ها در مواجهه با دولت دیده‌ایم
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی  با بیان اینکه مشکلاتی که از خودتحریمی برایمان پیش آید بیشتر از تحریم های خارجی بود، گفت: دولت تشکل ها و بخش خصوصی را بازیچه کرده در این دوره باید با بازنگری نسبت به تشکل ها و جلوگیری از موازی کاری مانع ا

]]>
بخش خصوصی از اتاق بازرگانی دلسرد شده http://www.otaghnews.com/news/427297/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Wed, 22 May 19 17:09:40 +0430 بخش خصوصی از اتاق بازرگانی دلسرد شده
کوروش مرشد سلوک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی از اتاق بازرگانی دلسرد شده، گفت: چیزی که شاهدهستیم برگزاری جلسات بی نتیجه بوده وزرا در جلسات مشترک با بخش خصوصی شرکت می کنند ولی هیچ ابزار نظارتی برای رصد اجرایی شدن نتایج این جلسات مشتر

]]>
ریاست اتاق بین عده خاصی در گردش است http://www.otaghnews.com/news/427298/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 22 May 19 17:07:51 +0430 ریاست اتاق بین عده خاصی در گردش است
سید مهدی حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود شیمیایی با بیان اینکه اتاق هشتم ره آوردی برای انجمن‌ها و تشکل‌ها نداشته، گفت: چیزی که از اتاق در این دوره دیدیم یک ارتباط تو خالی با دولت و مجامع بین المللی به دور از اهمیت دادن به تشکل ها بود در دوره نه

]]>
حمایت از کالای وارداتی با تخصیص ارز و اعطای معافیت http://www.otaghnews.com/news/427295/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA Wed, 22 May 19 16:00:36 +0430 حمایت از کالای وارداتی با تخصیص ارز و اعطای معافیت
مسعود گیل آبادی انجمن صنایع تولید کنندگان سموم گفت: برخی ازاجناس وارداتی ما دارای معافیت‌هایی بوده و به آن ارز هم تخصیص داده می شود در حالی که نمونه تولید داخلی همان کالا هیچگونه معافیتی ندارد .

]]>
رسیدگی به وضعیت نابسامان ارز باید در اولویت قرار گیرد http://www.otaghnews.com/news/427294/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 22 May 19 15:54:34 +0430 حسن میرباقری مهرآبادی رئیس انجمن وارد کنندگان لاستیک خودرو ضمن اظهار رضایت از عملکرد اتاق و ریاست این دوره، گفت: اتاق نهم رسیدگی به وضعیت نابسامان ارز را در اولویت قرار دهد، اتاق باید به عنوان بازوی توانایی برای دولت باشد .

]]>
اتاق هشتم اقدامات در خور توجهی نداشته است http://www.otaghnews.com/news/427216/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 20 May 19 15:12:36 +0430 منصوریان رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی گفت: از جویندگان پست و مقام در انتخاب هیات رئیسه اتاق بازرگانی اجتناب کنیم، اتاق هشتم اقداماتی در خور توجهی نداشته که بتوانم از آن یاد کنم، حتی قانون بهبود فضای کسب وکار است  و رسالتی که از اتاق

]]>
جسارت را در اتاق بازرگانی کم داریم http://www.otaghnews.com/news/427160/%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sun, 19 May 19 13:57:08 +0430 جسارت را در اتاق بازرگانی کم داریم
فرزان گلچین رئیس انجمن بازیافت فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: آنچه در اتاق نیاز داریم جسارت، اتحاد در عین داشتن نظرات مختلف و هماهنگی هیات رئیسه و ریاست اتاق در برآوردن اهداف جامعه فعالان اقتصادی است .

]]>
اتفاق نظر اعضا بر مشکلات ارزی، صادرات و عطف به ماسبق نشدن قوانین http://www.otaghnews.com/news/427145/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86 Sun, 19 May 19 11:54:55 +0430 اتفاق نظر اعضا بر مشکلات ارزی، صادرات و عطف به ماسبق نشدن قوانین
در نشستی که بیست و چهارم اردیبهشت ماه به همت انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با محوریت حل مسائل و ابهام صادرکنندگان در حوزه مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده با مدیران سازمان امور مالیاتی و جمعی از صادرکنندگان در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار

]]>
درخواست صادرکنندگان نمونه در جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس و بانک مرکزی http://www.otaghnews.com/news/409482/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sat, 21 Apr 18 09:53:59 +0430 درخواست صادرکنندگان نمونه در جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس و بانک مرکزی
فروردین ۹۷ بی‌شک یکی از مقاطع حساس تاریخ اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته است.

]]>
جشن امین الضرب و یادآوری ارزش کارآفرینان به افکار عمومی http://www.otaghnews.com/news/404225/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C- Sun, 31 Dec 17 10:16:34 +0330 جشن امین الضرب و یادآوری ارزش کارآفرینان به افکار عمومی

]]>
دلار دولتی به قیمت دیروز http://www.otaghnews.com/news/402976/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sun, 03 Dec 17 15:03:05 +0330 دلار دولتی به قیمت دیروز
قیمت تمامی ارزهای مبادله‌ای نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند،دلار ۳۵۲۷ تومان مبادله می‌شود.

]]>
مدرسه ای که پیرمرد ها اداره می کنند http://www.otaghnews.com/news/398738/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 02 Sep 17 10:28:27 +0430 مدرسه ای که پیرمرد ها اداره می کنند
در سالیان اخیر به واژگان علوم مدیریتی دنیا شاخصه ای اضافه شده است که نام آینده پژوهی را برای آن برگزیده اند آینده پژوهی در اصل به معنی بررسی نیازهایی است که نسل آینده با آن روبرو خواهد شد و ابعادی را در بر می گیرد که باید از امروز برای آن برنامه ریزی و دو

]]>
پیش‌ شرط‌ های ورود فروشگاه‌های خارجی http://www.otaghnews.com/news/398011/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C- Thu, 17 Aug 17 12:21:54 +0430 پیش‌ شرط‌ های ورود فروشگاه‌های خارجی

]]>
دیپلماسی اقتصادی راه دست یابی به منابع سرمایه گذاری خارجی http://www.otaghnews.com/news/397356/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Fri, 04 Aug 17 17:19:42 +0430 دیپلماسی اقتصادی راه دست یابی به منابع سرمایه گذاری خارجی

]]>
سازمان خصوصی‌سازی پول ایدرو را نمی‌دهد http://www.otaghnews.com/news/396357/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Sun, 16 Jul 17 09:53:09 +0430 سازمان خصوصی‌سازی پول ایدرو را نمی‌دهد
معظمی می‌گوید: امروز بخش خصوصی توانمندی لازم را ندارد و هم فضای کشور آماده سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی نیست.

]]>
بی مدیریتی در برنامه ریزی قبل از وقوع بحران http://www.otaghnews.com/news/392914/%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sat, 06 May 17 16:03:18 +0430 بی مدیریتی در برنامه ریزی قبل از وقوع بحران
برنامه ریزی در خصوص مخاطرات طبیعی و مشکلات حاصل از آن همچنین بحران های صنعتی و شهری همگی بخشی از وظایف مدیریت بحران محسوب می شوند که در تمامی دنیا به عنوان یک عامل سرنوشت ساز مورد نظر تصمیم گیران عرصه های اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

]]>
انتصاب رییس کمیته اصناف و بازاریان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی حزب اعتدال و توسعه http://www.otaghnews.com/news/391731/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 Thu, 13 Apr 17 11:12:56 +0430 انتصاب رییس کمیته اصناف و بازاریان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی حزب اعتدال و توسعه

]]>
دلایل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران http://www.otaghnews.com/news/391682/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 12 Apr 17 10:53:23 +0430 دلایل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران
عملکرد هیات واگذاری چگونه بوده است؟ محمدحسین رحمتی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی از عملکرد هیات واگذاری‌ها و کانامه بخش خصوصی، عملکرد این هیات را ناکام می‌خواند.

]]>
بخش خصوصی قدرتمندی در ایران نداریم http://www.otaghnews.com/news/391478/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sat, 08 Apr 17 09:37:27 +0430 بخش خصوصی قدرتمندی در ایران نداریم

]]>
اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/391413/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 06 Apr 17 12:58:50 +0430 اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی است
برنامه فرهنگ و ورزش این هفته (۱۴ تا ۱۷ فروردین) با حضور شهرام شریعتی، عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران و محمدرضا برومند، دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان به بررسی و تحلیل موضوع نامگذاری سال ۱۳۹۶ در حوزه ورزش پرداخت.

]]>
تفاهم نامه همه جانبه میان اصناف و وزارت ورزش http://www.otaghnews.com/news/389736/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4 Thu, 09 Mar 17 19:31:51 +0330 تفاهم نامه همه جانبه میان اصناف و وزارت ورزش

]]>
کانون اصناف و بازاریان حزب اعتدال و توسعه رونمایی شد http://www.otaghnews.com/news/388725/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 19 Feb 17 15:10:17 +0330 کانون اصناف و بازاریان حزب اعتدال و توسعه رونمایی شد

]]>
بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی مکران، وارد عمل شود http://www.otaghnews.com/news/388714/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 19 Feb 17 10:23:21 +0330 بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی مکران، وارد عمل شود

]]>
اقدامات اعانه‌ای منجر به توسعه پایدار انسان‌ها نمی‌شود http://www.otaghnews.com/news/388474/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 15 Feb 17 10:28:52 +0330 اقدامات اعانه‌ای منجر به توسعه پایدار انسان‌ها نمی‌شود
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با محوریت تجارب عملی در جامعه مدنی به مناسبت روز جهانی سرطان کودک، تأکید کرد: کمک‌های اعانه‌ای به پرورش انسان‌ها و توانمندسازی آنها کمکی نمی‌کند.

]]>
برای ٤ گورخر، معدن تعطیل می کنند http://www.otaghnews.com/news/388420/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%A4-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 14 Feb 17 09:53:41 +0330 برای ٤ گورخر، معدن تعطیل می کنند
٣٠ نقطه معدنی در کشور دست‌نخورده باقی مانده که اگر مشکلات حل شود، می‌توان از این منابع و معادن بهره‌برداری کرد آیین‌نامه قوی و نهاد ناظر قدرتمند نداریم

]]>
گفت‌وگوی انتقادی بخش خصوصی با وزیر http://www.otaghnews.com/news/388363/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1 Mon, 13 Feb 17 11:24:30 +0330 گفت‌وگوی انتقادی بخش خصوصی با وزیر
روز گذشته میهمان پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان، در مورد مسائل و چالش‌های مطرح شده در بخش صنعت، معدن و تجارت با حاضران وارد صحبت شد.

]]>
آموزش؛ شاه‌کلید توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/news/387514/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Sun, 29 Jan 17 11:48:56 +0330 آموزش؛ شاه‌کلید توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی
قانون بهبود مستمر محیط کسب­وکار یکی از شاخص ­ترین و بهترین دستاوردهای دهه ­های اخیر بخش ­خصوصی بوده و گامی بلند و توفیقی ماندگار در راستای ارتقاء و پیشرفت بخش ­خصوصی کشور محسوب می ­شود.

]]>
گام دوم اقتصاد در پسابرجام http://www.otaghnews.com/news/387510/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Sun, 29 Jan 17 10:43:28 +0330 گام دوم اقتصاد در پسابرجام

]]>
با سرمایه‌گذار خارجی عکس می‌گیرند و می‌گویند سرمایه جذب کردیم http://www.otaghnews.com/news/386832/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85 Mon, 16 Jan 17 11:38:24 +0330 با سرمایه‌گذار خارجی عکس می‌گیرند و می‌گویند سرمایه جذب کردیم
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: هر وقت سرمایه گذار خارجی، سرمایه، ماشین و تجهیزات را وارد کشور و کار را آغاز کرد، بگوییم سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم، نه اینکه با سرمایه گذار خارجی عکس بگیریم و بگوییم سرمایه خارجی جذب کردیم.

]]>
اصناف برای بهسازی بازار تاریخی زنجان مشارکت می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/386670/%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Thu, 12 Jan 17 20:22:04 +0330 اصناف برای بهسازی بازار تاریخی زنجان مشارکت می‌کنند
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: اصناف و بازاریان برای رونق اقتصادی و ارتقای بخش گردشگری در بهسازی بازار تاریخی زنجان مشارکت می‌کنند.

]]>
حساسیت زدایی نسبت به تغییرات شاخص بورس http://www.otaghnews.com/news/386589/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Wed, 11 Jan 17 10:45:01 +0330 حساسیت زدایی نسبت به تغییرات شاخص بورس

]]>
10 میلیون نفر عضو تعاونی های متعارف http://www.otaghnews.com/news/386587/10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81 Wed, 11 Jan 17 09:43:26 +0330 10 میلیون نفر عضو تعاونی های متعارف

]]>
خیز شرکت های ایرانی برای حضور در LME لندن http://www.otaghnews.com/news/386445/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-LME-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86 Sun, 08 Jan 17 11:54:01 +0330 خیز شرکت های ایرانی برای حضور در LME لندن

]]>
فعالان معدنی به‌دنبال روش‌های ریسک‌پذیر باشند http://www.otaghnews.com/news/386444/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF- Sun, 08 Jan 17 11:37:57 +0330 فعالان معدنی به‌دنبال روش‌های ریسک‌پذیر باشند
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران: بخش معدن با وجود پتانسیل بالای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسئلۀ کاملاً آشکار است چراکه در حال حاضر، صنایع زودبازده بیشتری در صنعت وجود دارد و معدن به‌دلیل اینکه به سرمایۀ و وقت بیشتری نیاز دارد کمتر مورد توجه است.

]]>
گران‌فروشی به بهانه دلار ممنوع! http://www.otaghnews.com/news/386083/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%21 Sat, 31 Dec 16 10:30:06 +0330 گران‌فروشی به بهانه دلار ممنوع!
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی به بهانه افزایش نرخ ارز هشدار داد.

]]>
تغييرات تشكلي با نظر تشكل‌ها باشد http://www.otaghnews.com/news/385994/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 29 Dec 16 09:51:51 +0330 تغييرات تشكلي با نظر تشكل‌ها باشد
حميدرضا صالحي دبيركل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران

]]>
خطر ادغام معاونت‌ها بيخ گوش تشكل‌ها http://www.otaghnews.com/news/385992/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Thu, 29 Dec 16 09:44:18 +0330 خطر ادغام معاونت‌ها بيخ گوش تشكل‌ها
فراز جبلی- در روزهاي اخير زمزمه ادغام معاونت‌ها بسيار جدي‌تر شده است. اين بحث مدت ها مطرح بود اما به نظر مي‌رسد اين‌بار قصد جدي براي ادغام‌ها ايجاد شده است. با وجود اين به نظر نمي‌رسد مطالعه درستي در اين رابطه صورت گرفته باشد.

]]>
هرس کردن 2 میلیون نان خور دولت سخت است http://www.otaghnews.com/news/385921/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Dec 16 18:38:29 +0330 هرس کردن 2 میلیون نان خور دولت سخت است

]]>
حرکت جدی در زمینه واگذاری سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی ندیدیم http://www.otaghnews.com/news/385920/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 27 Dec 16 18:09:37 +0330 حرکت جدی در زمینه واگذاری سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی ندیدیم

]]>
توزیع پول بدون برنامه برای تشکل ها مناسب نبوده است http://www.otaghnews.com/news/385857/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 26 Dec 16 10:43:22 +0330 توزیع پول بدون برنامه برای تشکل ها مناسب نبوده است
در جلسه رئیس اتاق ایران با جمعی از روسای تشکل ها مطرح شد که در حال حاضر نگاه به تشکل‌ها، نگاه تشکل‌سازی است و نه تشکل‌گرایی که این موضوع برای اتاق دستاورد خوبی نداشته است.

]]>
در نخستین نشست هم اندیشی جهادگران اقتصادی ایران مطرح شد http://www.otaghnews.com/news/385825/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Sun, 25 Dec 16 17:54:12 +0330 در نخستین نشست هم اندیشی جهادگران اقتصادی ایران مطرح شد

]]>
بیانیه تشکل ها خطاب به رئیس جمهور http://www.otaghnews.com/news/385814/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1 Sun, 25 Dec 16 11:52:26 +0330 بیانیه تشکل ها خطاب به رئیس جمهور

]]>
توسعه نظام آموزش؛هدف اتحادیه های تعاونی http://www.otaghnews.com/news/385575/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%9B%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C Tue, 20 Dec 16 11:50:52 +0330 توسعه نظام آموزش؛هدف اتحادیه های تعاونی
روحانی معتقد است شکل گیری اتحادیه تعاونی های فرهنگی و آموزشی می تواند موجب افزایش اعتبار تعاونی ها این بخش شود.

]]>
برخورد با واحدهای صنفی استفاده‌کننده از کلمات نامأنوس در تابلوهای صنوف http://www.otaghnews.com/news/385408/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81 Mon, 19 Dec 16 23:06:06 +0330 برخورد با واحدهای صنفی استفاده‌کننده از کلمات نامأنوس در تابلوهای صنوف
نایب رئیس اول اتاق اصناف استان البرز با بیان اینکه واحدهای صنفی اجازه استفاده از الفاظ بیگانه و نامأنوس در تابلوهای خود را ندارند، گفت: نظارت بر این موارد در دستور کار اتاق اصناف قرار می‌گیرد.

]]>
دریافت حق سرویس در رستوران ها غیرقانونی است http://www.otaghnews.com/news/385405/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 19 Dec 16 22:25:10 +0330 دریافت حق سرویس در رستوران ها غیرقانونی است
مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دریافت حق سرویس تحت هر عنوان در رستوران ها، غیرقانونی است.

]]>
طرح بازرسي اصناف ويژه شب يلدا در اراک آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/385404/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Mon, 19 Dec 16 22:11:07 +0330 طرح بازرسي اصناف ويژه شب يلدا در اراک آغاز شد
مدیر بازرسي و نظارت اتاق اصناف مرکز استان مرکزي از آغاز اجراي طرح تشديد کنترل و بازرسي اصناف ويژه شب يلدا در بازار اين شهرستان خبر داد

]]>