محسن محتشم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

محسن محتشم

RSS
محسن احتشام رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی مطرح کرد:
محسن احتشام معتقد است که با توسعه روابط تجاری استان ها امکان بهره وری از تمام ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم می شود.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر