یارانه اسفند | اتاق خبر
ADS
پربازدید

یارانه اسفند

RSS
هفتاد و دومین مرحله از یارانه‌های نقدی حدود ۷۷ میلیون نفردرآستانه پرداخت قرارگرفته است. درحالی هر ماه می‌تواند زمانی برای عدم واریزیارانه تعدادی باشد که ظاهرا فرمول تازه‌ای برای کاهش حجم یارانه‌بگیران دردستورکارقرار گرفته و معیارها متفاوت از قبل خواهدبود
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر