پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی

RSS
اتاق‌نیوز - طبق قانون هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرف