پیامکهای غیرمجاز | اتاق خبر
ADS
پربازدید

پیامکهای غیرمجاز

RSS
اتاق نیوز - کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه تلفن همراه به ریاست وزارت ارشاد، قوانین مرتبط با تنبیه و برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای غیرمجاز تبلیغاتی را تدوین می ک