علی اصغر توکلی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

علی اصغر توکلی

RSS
بازرس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران به اتاق خبر گفت
بروکراسی و مسائل مالیاتی باعث شده است که سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری نداشته باشند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر