دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین‌ها ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 322285
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1394 - 23:16
در آستانه سفرهای نوروزی دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین‌ها ابلاغ شد؛ بر اساس بخشی از این دستورالعمل، چارتردهنده مسئول انجام پرواز، در صورت تأخیر، ابطال و یا اختلال در پرواز، باید بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند.

در آستانه سفرهای نوروزی دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین‌ها ابلاغ شد؛ بر اساس بخشی از این دستورالعمل، چارتردهنده مسئول انجام پرواز، در صورت تأخیر، ابطال و یا اختلال در پرواز، باید بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند.

به گزارش اتاق خبر به نقل از فارس؛ به نقل از ‌‌پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتری داخلی (پروازهای دربستی) در آستانه سفرهای نوروزی به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، «مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتر دهنده است و قابل انتقال به غیر نخواهد بود.»

‌در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: «چارتر دهنده مسئول انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز، باید بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند.»

دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتری مشتمل بر 6 ماده به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است که ماده (1) شامل تعاریف، ماده (2) وظایف و مسئولیت‌های چارتردهنده، ماده (3) وظایف و مسئولیت‌های چارترکننده، ماده(4) شرایط عمومی قرارداد، ماده (5)  مقررات ابطال پروازهای چارتر و ماده (6) نیز مربوط به موارد تخلف در پروازهای چارتری است.

در مقدمه این دستورالعمل آمده است: در اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی مفاد این دستورالعمل به منظور ساماندهی و تعیین وضعیت، شرایط و ضوابط اجرایی پروازهای چارتر تدوین و ابلاغ می‌‌شود.

ماده 1- تعاریف

1،1: سازمان: منظور سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

1،2: دفتر نظارت: منظور دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی می‌باشد.

1،3: پرواز چارتر(دربستی): پروازی است که غیربرنامه‌ای که تمام ظرفیت یک هواپیما به صورت دربستی در اختیار چارترکنندگان قرار گیرد.

1،4: چارتر دهنده: شرکت هواپیمایی که با برخورداری از هواپیما و اخذ مجوز از سازمان، مجاز به فعالیت در حوزه حمل و نقل هوایی مسافر است و ناوگان خود را به صورت چارتر(دربستی) در اختیار چارتر کننده قرار می‌دهد.

1،5: چارترکننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوزهای بند الف، ب و یا پ که تمامی ظرفیت یک هواپیما را به چارتردهنده اجاره کند.

1،6: قرارداد چارتر: قراردادی است بین چارتردهنده و چارترکننده که در خصوص اجاره دربستی تمام ظرفیت یک هواپیما در یک مسیر پروازی منعقد گردد.

1،7: مجوز پرواز چارتر: مجوز ناظر بر حق بهره‌برداری از مسیر پرواز موضوع قرارداد چارتر است که برابر مقررات، توسط سازمان صادر گردد.

1،8: کنوانسیون ورشو: کنوانسیون تعیین حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور که در سال 1364 و اصلاح بعدی آن در سال 1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

1،9: فروش مازاد (Over Booking): عبارت است از فروش بلیت، بیش از ظرفیت هواپیما.

ماده 2- وظایف و مسئولیت‌های چارتردهنده

2،1: چارتردهنده قبل از واگذاری پرواز به چارترکننده، مکلف به اخذ مجوز پرواز چارتر درخواستی از سازمان است

2،2: مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتردهنده است و قابل انتقال به غیر نیست.

2،3- چارتردهنده مسئول انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز می‌بایست بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام نماید.

2،4- رعایت شرایط حمل مسافر و مسئولیت‌های مربوط به آن در چارچوب قانون تعیین حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور بر عهده چارتر دهنده است.

2،5- مسئولیت چارتر دهنده در قبال بار همراه مسافر، برابر قوانین و مقررات حاکم و جاری کشور است.

2،6- مسئولیت رسیدگی و جبران خسارت فروش مازاد بر ظرفیت (صندلی) در صورت نوع هواپیما و یا محدودیت‌های عملیاتی منجر به کاهش تعداد صندلی نسبت به تعداد مندرج در قراردادهای داخلی کشور بر عهده چارتردهنده است.

2،7- واگذاری مجدد ظرفیت پروازهای چارتر توسط چارترکننده، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، رافع مسئولیت چارتردهنده در برابر سازمان نیست.

2،8- چارتردهنده موظف است آمار قراردادهای چارتر خود را به صورت ادواری (برابر فرم ابلاغی) به سازمان گزارش کند.

2.9- چارتر دهنده مجاز به انتقال وظایف فوق‌الذکر به چارترکننده نیست.

ماده 3- وظایف و مسئولیت های چارترکننده

3،1- چارترکننده می‌بایست بلیت چارتر دهنده (الکترونیک و یا کاغذی) را در اختیار مسافران قرار دهد. لذا پذیرش مسافر و صدور کارت سوار شدن بدون ارائه بلیت معتبر چارتر دهنده مجاز نیست.

3،2- چارترکننده موظف است شرایط قرارداد و مقررات مربوط به پروازهای چارتر و حقوق مسافران را رعایت نماید.

3،3- مسئولیت جبران خسارت فروش مازاد، برابر مفاد دستورالعمل حقوق مسافر در راستای جلب رضایت مسافران ذیربط اقدام و هزینه مربوطه را از چارترکننده اخذ نماید.

3،4- چارترکننده موظف است در جهت شفاف سازی نرخ و صدور بلیت چارتر اقدامات ذیل را انجام دهد:

- بلیت صادره توسط چارترکننده می‌بایست حاوی همه مشخصات تعیین شده توسط چارتردهنده باشد.

- بهای بلیت باید به صورت کامل و مشتمل بر نرخ پایه مسیر، عوارض متعلقه و بهای کل مسیر در بلیت درج شود.

- شرایط استرداد بلیت باید به طور کامل و شفاف در بلیت درج شود.

- بلیت می بایست همزمان با دریافت وجه صادر شود.

- در صورت عدم صدور بلیت همزمان با دریافت وجه انصراف مسافر از سفر، وجه دریافتی باید به طور کامل و بدون کسر هرگونه هزینه‌ای عینا توسط چارترکننده به مسافر مسترد شود.

ماده 4- شرایط عمومی قرارداد

4،1 - اختصاص ظرفیت پروازهای برنامه‌ای با عنوان چارتر یا هر نام دیگری مجاز نیست.

4،2- چارتردهنده باید بلیت خود را در اختیار چارترکننده‌ای قرار دهد که دارای مجوز بند الف از سازمان باشد.

تبصره 1: در صورتی که چارترکننده تنها دارای مجوز گردشگری باشد، بلیت می‌بایست توسط چارتردهنده صادر شود.

تبصره 2: در زمان انعقاد قرارداد رعایت مقررات نرخی مسیر پروازی الزامی است.

4،3- در صورت ابطال پرواز رفت و یا برگشت، چارتر دهنده و چارترکننده موظف به انجام تعهدات خود در قبال مسافران در چارچوب تمهیدات تعیین شده در قرارداد است.

4،4- چارتردهنده نمی‌تواند بدون پیش بینی انجام تعهدات خود در قبال مسافران، نسبت به ابطال پروازهای چارتر اقدام کند.

ماده 5- مقررات ابطال پروازهای چارتر

5،1- ابطال پروازهای چارتر منوط به رعایت رویه و مقررات سازمان، دستورالعمل حقوق مسافر و مفاد قرارداد است.

ماده 6- موارد تخلف

6،1- درصورت تخلف چارتر دهنده یا چارترکننده از مقررات این دستورالعمل، سایر مقررات و آیین‌نامه‌های ذیربط مراتب به تشخیص سازمان به منظور رسیدگی و اقدام بایسته به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.

این دستورالعمل در 6 ماده و دو تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

94111

نظرات
ADS
ADS
پربازدید